Nawigacja

Chcesz utworzyć punkt legalizacyjny?

Chcesz utworzyć punkt legalizacyjny?

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Ile zapłacisz?

Czynność

Kwota w zł

Wydanie decyzji o utworzeniu punktu legalizacyjnego 2750
Zmiana lub odmowa wydania decyzji niewymagająca przeprowadzenia czynności sprawdzających w zakresie spełnienia warunków do wydania decyzji 440
Zmiana lub odmowa wydania decyzji wymagająca przeprowadzenia czynności sprawdzających w zakresie spełniania warunków do wydania decyzji 1320

Uwaga! Pamiętaj, że sprawa jest rozpatrywana zgodnie z kolejnością wpływu.

  1. Wypełnij wniosek o utworzenie punktu legalizacyjnego.

  2. Dołącz wymaganą dokumentację:

1) Informacje dotyczące planowanej działalności, zawierające:

             a. Adres punktu legalizacyjnego;

             b. Opis miejsca, w którym będzie wykonywana legalizacja z uwzględnieniem wskazanych wymagań. tj. miejsce, w którym będziesz wykonywał legalizację powinno być wydzielone i oznakowane w sposób jednoznacznie wskazujący na wykonywanie czynności związanych z legalizacją; zapewniać warunki środowiskowe w jakich ma być wykonywana legalizacja; mieć ograniczony dostęp dla osób postronnych; spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy;

             c. Określenie rodzaju przyrządu pomiarowego, który będzie legalizowany w punkcie legalizacyjnym;

        2) Wykaz przyrządów pomiarowych lub stanowisk pomiarowych wchodzących w skład wyposażenia technicznego, z podaniem ich:

              a. nazw i typów;

              b. znaków i numerów fabrycznych;

              c. charakterystyk metrologicznych.

        3) Harmonogram przeprowadzania ekspertyz przyrządów pomiarowych lub stanowisk pomiarowych i wzorcowania przyrządów pomiarowych wchodzących w skład wyposażenia technicznego;

        4) Określenie sposobu dokumentowania czynności podczas legalizacji;

        5) Określenie danych dotyczących personelu pomocniczego, który będzie brał udział w wykonywaniu czynności związanych z legalizacją, a w szczególności z podaniem imienia i nazwiska, wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego i ukończonych szkoleń;

        6) Kopie aktualnych świadectw:

              a. ekspertyz przyrządów pomiarowych lub stanowisk pomiarowych wchodzących w skład wyposażenia technicznego, wykonanych przez Główny Urząd Miar lub urząd miar, któremu Prezes Głównego Urzędu Miar powierzył ich wykonanie, potwierdzając możliwość ich zastosowania do wykonania czynności związanych z legalizacją;

              b. wzorcowania przyrządów pomiarowych stosowanych podczas wykonywania czynności związanych z legalizacją, w tym wchodzących w skład stanowisk pomiarowych oraz stosowanych do monitorowania warunków środowiskowych, wykonanych przez administrację miar lub akredytowane laboratoria pomiarowe.

          7) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;

          8) Kopię o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), o ile wnioskodawca taki numer posiada;

          9) Kopie zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) lub innego dowodu nadania numeru identyfikacji statystycznej, o ile wnioskodawca taki numer posiada.

       3. Wyślij platformą EPUAP lub pocztą tradycyjną na adres:

          Główny Urząd Miar
          ul. Elektoralna 2
          00-139 Warszawa

Uwaga! W przypadku wysyłki dokumentacji w formie papierowej, prosimy o niezszywanie, niebindowanie, niedziurkowanie i o nieużywanie koszulek, skoroszytów, segregatorów.

        4. Pracownik GUM sprawdza dokumentację. W razie ew. braków lub potrzeby udzielenia wyjaśnień pracownik skontaktuje się z Tobą.

Uwaga! W razie pisemnego wezwania do uzupełnienia wniosku i braku jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie skutkuje to pozostawieniem wniosku bez rozpoznania (na podstawie art. 64 ust. 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.).

        5. Kompletną dokumentację wysyła się do odpowiedniego laboratorium, gdzie pracownicy GUM sprawdzają dokumentację.

        6. W razie braków prosimy o uzupełnienie. W sytuacji kiedy dokumentacja jest poprawna pracownik GUM umawia pracowników oraz wnioskodawcę w dogodnym dla nich terminie. Wyznaczeni pracownicy przeprowadzają czynności sprawdzające w miejscu, w którym ma powstać punkt legalizacyjny.

        7. Po pozytywnym wyniku przeprowadzonych czynności GUM wydaje decyzję. Otrzymasz ją pocztą wraz z pismem. W piśmie znajdziesz informację o wysokości opłaty za wydanie decyzji oraz numer konta bankowego GUM, na które należy wpłacić należność.

          Klikając tutaj zobaczysz wzór poprawnie wypełnionego wniosku.

W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z p. Agnieszką Nawotką
(tel.: 22 581 95 51; e-mail: agnieszka.nawotka@gum.gov.pl)

do góry