Nawigacja

Chcesz legalizować przyrządy pomiarowe?

Chcesz legalizować przyrządy pomiarowe?

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Ile zapłacisz?

Czynność

Kwota w zł

Udzielenie upoważnienia do legalizacji pierwotnej lub ponownej

27 500

Odmowa udzielenia upoważnienia do legalizacji pierwotnej lub ponownej

2 200

Zmiana upoważnienia do legalizacji pierwotnej lub ponownej wymagająca przeprowadzenia czynności sprawdzających w zakresie spełniania warunków do wydania upoważnienia

2 200

Zmiana upoważnienia do legalizacji pierwotnej lub ponownej niewymagająca przeprowadzenia czynności sprawdzających w zakresie spełniania warunków do wydania upoważnienia

550

Przedłużenie ważności upoważnienia na kolejny okres 36 miesięcy

27 500

 

Uwaga! Pamiętaj, że sprawa jest rozpatrywana zgodnie z kolejnością wpływu.

  1. Masz jeszcze 3 m-ce przed upływem ważności upoważnienia? Wypełnij wniosek o przedłużenie upoważnienia. Składasz wniosek po minięciu ww. terminu lub wnioskujesz pierwszy raz o upoważnienie do legalizacji przyrządów pomiarowych? Wypełnij wniosek o wydanie nowego upoważnienia.

  2. Dołącz wymaganą dokumentację wskazaną w danym wniosku, czyli w przypadku wniosku o wydanie nowego upoważnienia (wszystkie punkty znajdziesz we wniosku o wydanie nowego upoważnienia lub w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych z dnia 29 marca 2005 r. (Dz. U. Nr. 69, poz. 615):

             1) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, uzyskane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed złożenie wniosku;

             2) Kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej REGON lub innego dowodu nadania numeru identyfikacji statystycznej, o ile wnioskodawca taki numer posiada;

             3) Kopię nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP, o ile wnioskodawca taki numer posiada;

             4) Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających tytuł prawny wnioskodawcy do miejsca przeznaczonego na prowadzenie działalności objętej upoważnieniem;

             5) Dokumenty potwierdzające posiadania przez personel odpowiedniej wiedzy technicznej;

             6) Wykaz przyrządów pomiarowych będących wzorcami lub stanowisk wzorcowych, wchodzących w skład wyposażenia technicznego, z uwzględnieniem nazw i typów, znaków i numerów fabrycznych oraz charakterystyk metrologicznych;

             7) Kopie aktualnych świadectw ekspertyz przyrządów pomiarowych będących wzorcami lub stanowisk wzorcowych wchodzących w skład wyposażenia technicznego, potwierdzających możliwość ich zastosowania do wykonywania czynności związanych z legalizacją przyrządów pomiarowych, wykonanych przez GUM lub urząd miar, któremu Prezes powierzył wykonanie tych ekspertyz;

             8) Kopie aktualnych świadectw wzorcowania przyrządów pomiarowych będących wzorcami lub stanowisk wzorcowych wchodzących w skład wyposażenia technicznego oraz przyrządów pomiarowych służących do monitorowania warunków środowiskowych, wykonanych przez organy administracji miar lub akredytowane laboratoria pomiarowe;

             9) Uwierzytelnioną kopię certyfikatu akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025 w zakresie rodzajów przyrządów pomiarowych, które mają być objęte upoważnieniem;

            10) Harmonogram przeprowadzania, w okresie ważności upoważnienia, ekspertyz przyrządów pomiarowych będących wzorcami lub stanowisk wzorcowych;

            11) Harmonogram przeprowadzania, w okresie ważności upoważnienia, wzorcowania przyrządów pomiarowych wchodzących w skład wyposażenia technicznego, o którym mowa w pkt 7 lit. b;

            12) Instrukcje obliczania niepewności sprawdzania podczas legalizacji;

            13) Instrukcje wykonania pomiarów podczas legalizacji;

            14) Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających tytuły prawne do przyrządów pomiarowych, jeżeli w świadectwach wnioskodawca nie występuje jako zgłaszający lub użytkownik;

            15) Kopie procedur określających przyjęty przez wnioskodawcę sposób ewidencjonowania, przechowywania, stosowania oraz zapewniania nadzoru nad stemplami i naklejkami legalizacyjnymi;

             16) Dokument zawierający oświadczenie wnioskodawcy, że będzie poddawał zatrudniony personel specjalistycznemu szkoleniu w przypadku zmian obowiązujących wymagań;

             17) Dokument zawierający oświadczenie wnioskodawcy, że przyrządy pomiarowe będą użytkowane wyłącznie w miejscu wykonywania działalności objętej upoważnieniem;

             W przypadku wniosku o przedłużenie (wszystkie punkty znajdziesz we wniosku o wydanie nowego upoważnienia lub w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych z dnia 29 marca 2005 r. (Dz. U. Nr. 69, poz. 615):

               1) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, uzyskane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed złożenie wniosku;

               2) Kopie aktualnych świadectw ekspertyz przyrządów pomiarowych będących wzorcami lub stanowisk wzorcowych wchodzących w skład wyposażenia technicznego, potwierdzających możliwość ich zastosowania do wykonywania czynności związanych z legalizacją przyrządów pomiarowych, wykonanych przez GUM lub urząd miar, któremu Prezes powierzył wykonanie tych ekspertyz;

               3) Kopie aktualnych świadectw wzorcowania przyrządów pomiarowych będących wzorcami lub stanowisk wzorcowych wchodzących w skład wyposażenia technicznego oraz przyrządów pomiarowych służących do monitorowania warunków środowiskowych, wykonanych przez organy administracji miar lub akredytowane laboratoria pomiarowe;

               4) Uwierzytelnioną kopię certyfikatu akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025 w zakresie rodzajów przyrządów pomiarowych, które mają być objęte upoważnieniem;

               5) Harmonogram przeprowadzania, w okresie ważności upoważnienia, ekspertyz przyrządów pomiarowych będących wzorcami lub stanowisk wzorcowych;

               6) Harmonogram przeprowadzania, w okresie ważności upoważnienia, wzorcowania przyrządów pomiarowych wchodzących w skład wyposażenia technicznego, o którym mowa w pkt 7 lit. B;

               7) Instrukcje obliczania niepewności sprawdzania podczas legalizacji;

               8) Instrukcje wykonania pomiarów podczas legalizacji;

               9) Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających tytuły prawne do przyrządów pomiarowych, jeżeli w świadectwach wnioskodawca nie występuje jako zgłaszający lub użytkownik.

         3. Wyślij platformą EPUAP lub pocztą tradycyjną na adres:

              Główny Urząd Miar
              ul. Elektoralna 2
              00-139 Warszawa

         4. Pracownik GUM sprawdza dokumentację. W razie ew. braków lub potrzeby udzielenia wyjaśnień pracownik skontaktuje się z Tobą.

             Uwaga! W razie pisemnego wezwania do uzupełnienia wniosku i braku jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie skutkuje to pozostawieniem wniosku bez rozpoznania (na podstawie art. 64 ust. 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.).

          5. Kompletną dokumentację wysyła się do odpowiedniego laboratorium, gdzie pracownicy GUM sprawdzają dokumentację.

W razie braków prosimy o uzupełnienie. W sytuacji kiedy dokumentacja jest poprawna pracownik GUM umawia pracowników oraz wnioskodawcę w dogodnym dla nich terminie. Wyznaczeni pracownicy przeprowadzają czynności sprawdzające w miejscu, w którym ma powstać punkt legalizacyjny.

          6. Po pozytywnym wyniku przeprowadzonych czynności GUM wydaje decyzję. Otrzymasz ją pocztą wraz z pismem. W piśmie znajdziesz informację o wysokości opłaty za wydanie decyzji oraz numer konta bankowego GUM, na które należy wpłacić należność.

Klikając tutaj zobaczysz wzór poprawnie wypełnionego wniosku.

W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z p. Agnieszką Nawotką (tel.: 22 581 95 51; e-mail: agnieszka.nawotka@gum.gov.pl)

do góry