Nawigacja

Udzielenie upoważenienia do legalizacji

Wymagania dotyczące dokumentowania czynności podczas legalizacji

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Dokumentowanie czynności podczas przeprowadzania legalizacji przez upoważnione podmioty:

Z przeprowadzonych czynności podczas legalizacji sporządza się protokół sprawdzania, który powinien zawierać w szczególności:
 1. dane identyfikujące:
  a) wnioskodawcę i producenta przyrządu pomiarowego,
  b) wykonawcę czynności legalizacji,
  c) przyrząd pomiarowy będący wzorcem lub stanowisko wzorcowe oraz metodę sprawdzania, stosowane do wykonywania legalizacji,
  d) przyrząd pomiarowy będący przedmiotem legalizacji;
 2. wartości parametrów określających warunki środowiskowe, jakie wystąpiły podczas wykonywania czynności związanych z legalizacją;
 3. wyniki pomiarów uzyskanych podczas sprawdzania i ich ocenę;
 4. wykaz wydanych dowodów legalizacji;
 5. datę wykonania legalizacji;
 6. pieczęć i podpis wykonawcy legalizacji.
Podmiot upoważniony powinien prowadzić rejestr przyrządów pomiarowych zgłoszonych do legalizacji.
Dokumentacja, powinna być prowadzona w formie pisemnej lub w systemie informatycznym, w sposób zapewniający integralność, trwałość, poufność i bezpieczeństwo przechowywanych danych.
Dokumentację, podmiot upoważniony powinien:
 1. przechowywać w miejscu wykonywania legalizacji co najmniej przez okres o 12 miesięcy dłuższy niż wynosi okres ważności dowodu legalizacji pierwotnej lub ponownej;
   
 2. udostępnić na każde żądanie organu administracji miar;
   
 3. w przypadku likwidacji działalności, cofnięcia albo wygaśnięcia upoważnienia przekazać w całości organowi administracji miar.
do góry