Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o udzielenie upoważnienia?

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Do wniosku o udzielenie upoważnienia należy dołączyć:

 1. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, uzyskane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed złożeniem wniosku;
 2. kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej REGON lub innego dowodu nadania numeru identyfikacji statystycznej, o ile wnioskodawca taki numer posiada;
 3. kopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, o ile wnioskodawca taki numer posiada;
 4. uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających tytuł prawny wnioskodawcy do miejsca przeznaczonego na prowadzenie działalności objętej upoważnieniem;
 5. dokumenty potwierdzające posiadanie przez personel odpowiedniej wiedzy technicznej;
 6. wykaz przyrządów pomiarowych będących wzorcami lub stanowisk wzorcowych, wchodzących w skład wyposażenia technicznego, z uwzględnieniem:
  a) nazw i typów,
  b) znaków i numerów fabrycznych,
  c) charakterystyk metrologicznych;
 7. kopie aktualnych świadectw:
  a) ekspertyz przyrządów pomiarowych będących wzorcami lub stanowisk wzorcowych wchodzących w skład wyposażenia technicznego, potwierdzających możliwość ich zastosowania do wykonywania czynności związanych z legalizacją przyrządów pomiarowych, wykonanych przez Główny Urząd Miar lub urząd miar, któremu Prezes Głównego Urzędu Miar powierzył wykonanie tych ekspertyz,
  b) wzorcowania przyrządów pomiarowych będących wzorcami, przyrządów wchodzących w skład stanowisk wzorcowych oraz przyrządów pomiarowych służących do monitorowania warunków środowiskowych, wykonanych przez organy administracji miar lub akredytowane laboratoria pomiarowe;
 8. kopię certyfikatu akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025 w zakresie rodzajów przyrządów pomiarowych, które mają być objęte upoważnieniem. Kopii nie dołącza się do wniosku o wydanie upoważnienia do legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej po naprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych;
 9. harmonogram przeprowadzania, w okresie ważności upoważnienia, ekspertyz:
  a) przyrządów pomiarowych będących wzorcami lub stanowisk wzorcowych,
  b) wzorcowania przyrządów pomiarowych wchodzących w skład wyposażenia technicznego, o których mowa w pkt 7 lit. b;
 10. instrukcje:
  a) obliczania niepewności sprawdzania podczas legalizacji,
  b) wykonywania pomiarów podczas legalizacji;
 11. uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających tytuły prawne do przyrządów pomiarowych, jeżeli w świadectwach, o których mowa w pkt 7, wnioskodawca nie występuje jako zgłaszający lub użytkownik;
 12. kopie procedur określających przyjęty przez wnioskodawcę sposób ewidencjonowania, przechowywania, stosowania oraz zapewniania nadzoru nad stemplami i naklejkami legalizacyjnymi;
 13. dokument zawierający oświadczenie wnioskodawcy, że:
  a) będzie poddawał zatrudniany personel specjalistycznemu szkoleniu w przypadku zmian obowiązujących wymagań,
  b) przyrządy pomiarowe, o których mowa w pkt 6, będą użytkowane wyłącznie w miejscu wykonywania działalności objętej upoważnieniem.
Podmiot, który uzyskał upoważnienie, powinien zgłaszać na piśmie Prezesowi Głównego Urzędu Miar wszelkie zmiany danych, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.