Nawigacja

Legalizacja przyrządu pomiarowego

Legalizacja przyrządu pomiarowego

Autor : Aleksandra Lewicka
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

I Informacje ogólne

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 140, 285, 568, 1086) oraz akty wykonawcze do niej.

Legalizacja – zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania.

Legalizacja pierwotna – wykonywana jest przed wprowadzeniem danego egzemplarza przyrządu do obrotu lub użytkowania.

Legalizacja jednostkowa – legalizacja pierwotna przyrządu pomiarowego w wykonaniu jednostkowym, skonstruowanego dla określonego, szczególnego zastosowania.

Legalizacja ponowna – wykonywana jest w stosunku do przyrządów pomiarowych wprowadzonych do obrotu lub użytkowania.

Dowód legalizacji – świadectwo legalizacji lub cecha legalizacji umieszczana na przyrządzie pomiarowym, poświadczające dokonanie legalizacji.

Rodzaje dowodów legalizacji, okresy ważności legalizacji dla poszczególnych rodzajów przyrządów pomiarowych oraz terminy zgłaszania przyrządów pomiarowych do legalizacji ponownej po ocenie zgodności określone są w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 969).

Organ administracji miar oraz podmiot upoważniony odmawiają dokonania legalizacji, jeżeli:

1) typ zgłoszonego przyrządu pomiarowego, podlegającego zatwierdzeniu typu, nie jest zatwierdzony;

2) przyrząd pomiarowy jest uszkodzony, niekompletny lub nieprzygotowany do sprawdzenia;

3) czynności związane z legalizacją mają być wykonywane w miejscu zainstalowania lub użytkowania przyrządu pomiarowego, a wnioskodawca nie zapewnił właściwych warunków do ich wykonania.

II Wniosek i opłaty

Legalizacja pierwotna albo legalizacja jednostkowa przyrządu pomiarowego jest dokonywana na wniosek:

1) producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela;

2) importera.

Legalizacja ponowna przyrządu pomiarowego jest dokonywana na wniosek:

1) użytkownika;

2) wykonawcy naprawy lub instalacji przyrządu pomiarowego.

OPŁATY ZA WYKONYWANIE LEGALIZACJI

Przykładowe formularze wniosków:

Wniosek o legalizację pierwotną (wraz z formularzem ustalenia opłaty)

Wniosek o legalizacją ponowną (wraz z formularzem ustalenia opłaty)

Uwaga: Powyższe formularze wniosków mają charakter tylko przykładowy i nie ma obowiązku ich stosowania, ponieważ ani ustawa - Prawo o miarach ani akty wykonawcze nie określają wzorów dokumentów zgłoszeniowych. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia w dowolnym dokumencie, byleby dokument ten zawierał wszystkie dane wymagane przez ustawę - Prawo o miarach.

III Rodzaje przyrządów pomiarowych podlegających legalizacji określają:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. poz. 885)

 

PRZYRZĄDY POMIAROWE PODLEGAJĄCE LEGALIZACJI

 

IV Miejsce wykonywania legalizacji danego rodzaju przyrządu pomiarowego przez terenową administrację miar:

Przedstawione poniżej obszary działania terenowej administracji miar określone są w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zniesienia niektórych obwodowych urzędów miar oraz określenia obszaru działania i siedzib okręgowych i obwodowych urzędów miar (Dz. U. z 2010 r. Nr 56, poz. 341)

Rodzaje wykonywanej legalizacji danego rodzaju przyrządu pomiarowego przez administrację miar (kliknięcie na wybrany obszar mapy spowoduje otwarcie pliku PDF):

Okręgowe Urzędy Miar – informacje teleadresowe

V Dodatkowe informacje:

do góry