Nawigacja

Moduł D

Ocena zgodności według modułu D

Autor : Paulina Olszewska
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

I Moduł D - zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji na podstawie dyrektyw MID i NAWI

Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji to ta część procedury oceny zgodności, w której producent wywiązuje się z obowiązków określonych w dyrektywie oraz na swoją wyłączną odpowiedzialność zapewnia i oświadcza. że dane przyrządy pomiarowe są zgodne z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE i spełniają odnośne wymagania dyrektywy.

Producent posiada system jakości w odniesieniu do produkcji, kontroli gotowych produktów i badania danych przyrządów pomiarowych zatwierdzony i nadzorowany przez jednostkę notyfikowaną.

II Zakres notyfikacji do modułu D

Zakres notyfikacji GUM - JN 1440 do wykonywania oceny zgodności według modułu D - zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji na podstawie dyrektyw MID i NAWI obejmuje następujące przyrządy pomiarowe:

ZAKRES NOTYFIKACJI według modułu D

Dyrektywa 2014/31/UE (NAWI)

WAGI NIEAUTOMATYCZNE

Dyrektywa 2014/32/UE (MID)

MI-001

WODOMIERZE

MI-002

PRZELICZNIKI DO GAZOMIERZY

MI-003

LICZNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ CZYNNEJ

MI-004

CIEPŁOMIERZE

MI-005

INSTALACJE POMIAROWE DO CIECZY INNYCH NIŻ WODA

MI-006

WAGI AUTOMATYCZNE

MI-007

TAKSOMETRY

MI-008

MATERIALNE MIARY DŁUGOŚCI

NACZYNIA WYSZYNKOWE

 

III Program certyfikacji

GUM - JN 1440 przeprowadza ocenę zgodności według modułu D - na podstawie obowiązującego programu certyfikacji.

 

          IV Schemat postępowania

             MODUŁ D – schemat postępowania JN 1440

            Schemat postępowania w przypadku Modułu D dla JN 1440. Duża strzałka pokazuje kolejne etapy w postępowaniu. Na zielonych prostokątach napisano kolejne punkty działania.

V Opłaty

Wysokość opłat związanych z przeprowadzaniem oceny zgodności (wg modułu D - zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji) na podstawie dyrektyw MID i NAWI w jednostce notyfikowanej 1440 określana jest przy zastosowaniu zasad określonych w dokumencie WYTYCZNE JN 1440 DO OBLICZANIA I POBIERANIA OPŁAT ZA PROWADZENIE OCENY ZGODNOŚCI WEDŁUG MODUŁU D.

VI Kontakt

W przypadku zainteresowania oceną zgodności według modułu D, zachęcamy do kontaktu z Wydziałem Oceny Zgodności.

do góry