Nawigacja

System zarządzania w GUM

System zarządzania w GUM

Autor : Marcin Jackowicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Główny Urząd Miar realizuje swoje zadania, w tym zadania Jednostki Notyfikowanej nr 1440 zgodnie z DEKLARACJĄ JAKOŚCI oraz z DEKLARACJĄ BEZSTRONNOŚCI i POUFNOŚCI, podpisanymi przez Prezesa GUM

Deklaracja jakości - podpisany przez Prezesa GUM dokument. Pod zdjęcie podlinkowany jest pdf z dostępną wersją.

 

DEKLARACJA JAKOŚCI*

Prezes Głównego Urzędu Miar (GUM) jest centralnym organem administracji rządowej odpowiedzialnym za sprawy miar i probiernictwa w Rzeczypospolitej Polskiej. Prezes GUM wykonuje swoje zadania przy pomocy GUM, który pełni rolę Krajowej Instytucji Metrologicznej (National Metrology Institute – NMI). Podstawowym celem GUM jest zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów różnych rodzajów wielkości. Cel ten realizowany jest głównie poprzez budowę i utrzymywanie wzorców pomiarowych legalnych jednostek miar powiązanych z międzynarodowym systemem miar oraz przekazywanie wartości tych jednostek. GUM udostępnia źródła spójności pomiarowej w Rzeczypospolitej Polskiej stanowiące odniesienie dla innych wzorców stosowanych w kraju.

Zakres zadań realizowanych w GUM wynika z ustaw i rozporządzeń, które zapewniają realizację konstytucyjnego zobowiązania państwa do ochrony obywateli przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Realizacja zadań GUM służy także wsparciu konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki oraz ochronie interesu fiskalnego państwa.

Powiązanie wzorców pomiarowych GUM z międzynarodowym systemem miar jest zapewnione poprzez współpracę GUM z odpowiednimi instytucjami metrologicznymi w ramach Konwencji Metrycznej i Europejskiego Stowarzyszenia Krajowych Instytucji Metrologicznych (EURAMET).

GUM jest sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu wzorców państwowych oraz świadectw wzorcowania i pomiarów wydawanych przez krajowe instytucje metrologiczne (CIPM MRA). Porozumienie to bazuje na współpracy badawczej, obligatoryjnym udziale w kluczowych i uzupełniających porównaniach międzynarodowych, transparentności ich wyników i wykazaniu zdolności w zakresie wzorcowania i pomiarów, publikowanych w bazie danych Międzynarodowego Biura Miar, oraz systemach zarządzania NMI zgodnych z normą ISO/IEC 17025 oraz normą ISO 17034, corocznie ocenianych przez ekspertów EURAMET. Pomiary nieobjęte porozumieniem CIPM MRA, zawarte w oferowanym przez GUM zakresie usług metrologicznych, są realizowane przy zachowaniu takich samych wymagań i zgodnie z tą samą, wypracowaną w GUM, dobrą praktyką laboratoryjną zgodną ze standardami międzynarodowymi.

W obszarze metrologii prawnej GUM współpracuje z Międzynarodową Organizacją Metrologii Prawnej i Europejską Współpracą w Dziedzinie Metrologii Prawnej.

Certyfikacja prowadzona w ramach systemu oceny zgodności jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych obszarem, do którego GUM został notyfikowany. GUM, jako Jednostka Notyfikowana nr 1440 (JN 1440), zapewnia wszystkim Klientom dostęp do realizowanej przez siebie certyfikacji, na równych prawach i na jednakowych zasadach, niezależnie od wielkości organizacji Klienta, jego przynależności do stowarzyszeń lub ugrupowań, a także niezależnie od liczby certyfikatów już wydanych.

Dla zapewnienia realizacji celów, spójności działania oraz ciągłego doskonalenia jakości świadczonych usług dla interesariuszy krajowego systemu miar, w GUM wprowadzono Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ). ZSZ spełnia stosowne wymagania prawne, w tym dotyczące systemu kontroli zarządczej i innych obligatoryjnych rozwiązań systemowych oraz wymagania norm PN-EN ISO/IEC 17025, PN-EN ISO 17034 oraz
PN-EN ISO/IEC 17043. Ponadto system zarządzania spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065 w zakresie działania GUM jako JN 1440.

Główne cele GUM w zakresie jakości to:

  1. zapewnienie lepszej jakości oraz rozszerzenie zakresu świadczonych usług poprzez:
    1. budowę nowoczesnego kampusu laboratoryjnego,
    2. budowę, modernizację i utrzymywanie na odpowiednim poziomie infrastruktury metrologicznej, technicznej i stanowisk pomiarowych, w tym wzorców pomiarowych,
  2. zapewnienie odpowiedniego poziomu satysfakcji stron zainteresowanych ze świadczonych usług;
  3. zwiększenie jakości i skuteczności nadzoru nad administracją miar i podmiotami zewnętrznymi;
  4. zapewnienie skuteczności rozwiązań w zakresie bezstronności i poufności prowadzonej działalności.

Deklaracja jakości jest realizowana na wszystkich szczeblach zarządzania przez wszystkich pracowników GUM i jest oceniana w czasie przeglądów zarządzania wykonywanych przez Kierownictwo GUM.

Kierownictwo GUM deklaruje spójność działania poprzez ciągłe doskonalenie skuteczności ZSZ i zapewnienie zasobów dla jego utrzymania i doskonalenia, z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych i racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

 

Deklaracja bezstronności i poufności w Głównym Urzędzie Miar - podpisany przez Prezesa GUM dokument. Do zdjęcia podlinkowany jest czytalny pdf.

 

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

Kierownictwo Głównego Urzędu Miar (GUM) deklaruje, że działalność GUM realizowana jest w sposób rzetelny, bezstronny i neutralny politycznie, a pracownicy GUM przestrzegają zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej wynikających z obowiązujących przepisów prawa. GUM działa jako niezależna strona we wszystkich realizowanych obszarach zachowując zasady bezstronności oraz takie same procedury w stosunku do wszystkich Klientów GUM. Bezstronność jest zapewniona na poziomie procedur, oceny oraz decyzji.

GUM identyfikuje i zarządza konfliktami interesów oraz zapewnia obiektywność swojej działalności. Kierownictwo GUM oraz pracownicy GUM zobowiązani są do nieulegania naciskom handlowym oraz finansowym. Ponadto pracownicy zobowiązani są do ujawniania każdej znanej im sytuacji, która może prowadzić do konfliktu interesów.

GUM identyfikuje ryzyka bezstronności wynikające z familiarności, z własnych interesów, z działalności innych osób, organizacji lub jednostek związanych, a także z rzeczywistych lub potencjalnych konfliktów interesów. W sytuacji zidentyfikowania ryzyka dla bezstronności GUM określa sposób postępowania w celu jego eliminacji albo minimalizacji.

GUM zapewnia bezpieczeństwo informacji, w szczególności poufność w zakresie informacji ustawowo chronionych oraz w zakresie zobowiązań wynikających z zawartych umów.

W obszarze realizacji zadań Jednostki Notyfikowanej nr 1440, GUM nie jest projektantem, wytwórcą, instalatorem, dystrybutorem lub utrzymującym certyfikowany wyrób oraz nie oferuje ani nie świadczy usług konsultacyjnych.

do góry