Nawigacja

Zasady dopuszczenia do użytkowania

Zasady dopuszczenia do użytkowania

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, których typ został zatwierdzony decyzjami wydanymi przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, zwanego dalej „Prezesem GUM”, są dopuszczane do użytkowania, jeżeli posiadają ważną legalizację pierwotną albo legalizację ponowną, poświadczoną świadectwem legalizacji.

Należy podkreślić, że dopuszczenie do użytkowania przyrządów dotyczy wyłącznie wymagań określonych przepisami ustawy – Prawo o miarach i rozporządzeń wydanych na jej mocy, natomiast producent odpowiada za zgodność przyrządu, urządzeń dodatkowych oraz jego instalacji z innymi wymaganiami stawianymi tym urządzeniom odrębnymi przepisami i nie jest to weryfikowane podczas badania typu przyrządu w Głównym Urzędzie Miar przed wydaniem decyzji zatwierdzenia typu.

Decyzja zatwierdzenia typu wydawana jest na okres 10 lat (rejestr decyzji zatwierdzeń typu przyrządów pomiarowych znajduje się w bazie ZT). W okresie obowiązywania decyzji zatwierdzenia typu przyrządu producent (lub jego upoważniony przedstawiciel albo importer) może wprowadzać do obrotu nowe egzemplarze tego typu przyrządów pomiarowych zgodne z tą decyzją, po poddaniu ich legalizacji pierwotnej. Natomiast po upływie okresu obowiązywania decyzji zatwierdzenia typu, przyrządy te mogą być nadal poddawane legalizacji ponownej. Przyrząd pomiarowy z ważnym świadectwem legalizacji jest używany legalnie.

W ramach procedury zatwierdzenia typu wykonuje się badania typu jednego lub kilku egzemplarzy przyrządu pomiarowego reprezentujących zatwierdzany typ, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przepisami prawnej kontroli metrologicznej stawianych temu rodzajowi przyrządu pomiarowego. Decyzje zatwierdzenia typu stanowią potwierdzenie, że dany typ przyrządów pomiarowych spełnia wymagania określone w przepisach podanych w treści decyzji, obowiązujących w dniu rozpoczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia typu. Obecnie w użytkowaniu znajdują się przyrządy pomiarowe, których typy zostały zatwierdzone na zgodność z wymaganiami jednego z poniższych przepisów, tj:

– załącznika do zarządzenia nr 34 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o radarowych przyrządach do pomiaru prędkości (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 8, poz. 21, z późn. zm.)

- załącznika do zarządzenia nr 76 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 15, poz. 84);

– rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym (Dz. U., poz. 129), zwanym dalej „rozporządzeniem z dnia 20 stycznia 2004 r.”;

– rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U., poz. 1663), zwanym dalej „rozporządzeniem z dnia 9 listopada 2007 r.”;

– rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 281), zwanym dalej „rozporządzeniem z dnia 17 lutego 2014 r.”

Natomiast wymagania ww. rozporządzenia z dnia 17 lutego 2014 r., ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 281 i z 2019 r. poz. 151), zwanego dalej „rozporządzeniem z dnia 17 lutego 2014 r. ze zm.”, będą obowiązywać dla tych przyrządów pomiarowych, których typy zostaną zatwierdzone decyzjami Prezesa GUM na wnioski składane od dnia 9 lutego 2019 r.

Legalizacja pierwotna oraz legalizacje ponowne każdego egzemplarza przyrządów przeprowadzane są przez terenową administrację miar, zgodnie z obowiązującymi w chwili jej wykonywania przepisami, a świadectwo legalizacji stanowi potwierdzenie spełnienia przez przyrząd wymagań tych przepisów, ale wyłącznie w sprawdzanym zakresie.

Wobec wszystkich przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego zatwierdzonego typu powinny być stosowane wymagania w zakresie warunków właściwego stosowania zgodnie z przepisem § 23 ust. 1 i 2 obowiązującego ww. rozporządzenia z dnia 17 lutego 2014 r. ze zm., zgodnie z którym przyrząd pomiarowy powinien być stosowany w warunkach znamionowych użytkowania w sposób zgodny z instrukcją obsługi i decyzją zatwierdzenia typu oraz powinien być zainstalowany w sposób zgodny z instrukcją obsługi.

do góry