Nawigacja

Wycofanie z użytkowania przyrządu do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego

Wycofanie z użytkowania przyrządu do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego o zatwierdzonym typie mogą być użytkowane tylko wówczas, jeżeli posiadają ważne świadectwo legalizacji. Zgodnie z definicją określoną w ustawie - Prawo o miarach, legalizacja to zespół czynności obejmujących sprawdzenie i stwierdzenie w drodze decyzji, poświadczonej wyłącznie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania.

Przed wydaniem świadectwa legalizacji pierwotnej albo legalizacji ponownej przeprowadzane jest szczegółowe sprawdzenie przyrządu pomiarowego w zakresie określonym odpowiednio w § 29 i § 30 rozporządzenia z dnia 17 lutego 2014 r., które wykazuje, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania. Dowodem spełnienia wymagań przez użytkowany przyrząd pomiarowy jest ważne świadectwo legalizacji. Legalizacja jest ważna przez czas określony w świadectwie legalizacji i przed upływem tego okresu ważności przyrząd (dla zapewnienia ciągłości jego użytkowania) powinien zostać zgłoszony do legalizacji ponownej.

Natomiast, zgodnie z art. 8n ust. 4 ustawy - Prawo o miarach, legalizacja traci ważność w przypadku:

  1. stwierdzenia, że przyrząd pomiarowy przestał spełniać wymagania;
  2. uszkodzenia przyrządu pomiarowego;
  3. uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającej;
  4. zmiany miejsca instalacji lub użytkowania przyrządu pomiarowego, w którym legalizacja była wykonana (jeżeli dotyczy danego rodzaju przyrządu pomiarowego).

Podczas kontroli lub w ramach prowadzonych przez organy administracji miar postępowań badane są powyższe przesłanki utraty ważności legalizacji, a jeżeli żadna nie zostanie spełniona, organ administracji miar nie ma podstaw do kwestionowania ważnego świadectwa legalizacji.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy - Prawo o miarach, organy administracji miar sprawują nadzór nad wykonywaniem przepisów ustawy poprzez wycofanie z obrotu lub użytkowania, w drodze decyzji, przyrządów pomiarowych niespełniających wymagań. W przypadku, gdy dany przyrząd pomiarowy spełnia wymagania, nie ma podstaw do jego wycofania z użytkowania.

W tym miejscu należy dodać, że istnieje możliwość zgłoszenia do legalizacji ponownej przyrządu pomiarowego, nawet gdy decyzja zatwierdzenia typu utraciła ważność, jak i w przypadku, gdy świadectwo poprzedniej legalizacja utraciło już ważność.

do góry