Nawigacja

Komunikaty

Informacja Prezesa GUM w związku z wykonywaniem w GUM działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Informacja Prezesa GUM

Zgodnie z Art. 32c ust. 2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz. U. 2001 Nr 3 poz. 18, z późniejszymi zmianami) Prezes Głównego Urzędu Miar informuje, że w ostatnich 12 miesiącach Laboratorium Promieniowania Jonizującego, będące częścią Zakładu Elektryczności i Promieniowania GUM, wykonywało zgodnie z odpowiednimi zezwoleniami Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na:

  • uruchomieniu pracowni izotopowej klasy Z oraz pracowni rentgenowskiej,
  • stosowaniu i przechowywaniu źródeł promieniotwórczych,
  • stosowaniu urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze,
  • stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące.

Na skutek prowadzonej działalności nie stwierdzono wpływu promieniowania na zdrowie ludzi i na środowisko. Nie nastąpiło uwolnienie substancji promieniotwórczych do środowiska.

Prezes GUM jednocześnie informuje, że zgodnie z Art. 32c ust. 1 Ustawy Prawo Atomowe:

każdy ma prawo do uzyskania od kierownika jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lub 4–16, informacji o wpływie działalności wykonywanej przez tę jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności. Kierownik jednostki organizacyjnej udziela informacji niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o udzielenie informacji.

 

7 maja 2024 r.

Kierownik jednostki organizacyjnej:

Prezes Głównego Urzędu Miar
prof. dr hab. Jacek Semaniak

do góry