Nawigacja

Komunikaty

Komunikat dotyczący umieszczania cech legalizacyjnych i zabezpieczających podczas legalizacji przyrządów pomiarowych

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Komunikat w sprawie cech legalizacyjnych i zabezpieczających umieszczanych przez organy administracji miar podczas legalizacji przyrządów pomiarowych

Szczegółowe regulacje w zakresie prawnej kontroli metrologicznej, w tym legalizacji przyrządów pomiarowych zawiera ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2063), zwana dalej „ustawą” oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w  sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 759), zwane dalej „rozporządzeniem”.

Zgodnie z art. 8m ust. 1 ustawy organ administracji miar oraz podmiot upoważniony przeprowadzają podczas legalizacji sprawdzenie przyrządu pomiarowego pod względem zgodności z wymaganiami.

W przypadku stwierdzenia na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia przyrządu pomiarowego, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania, organ administracji miar lub podmiot upoważniony poświadczają dowodem legalizacji dokonanie legalizacji oraz zabezpieczają, jeżeli jest to niezbędne, określone elementy przyrządu pomiarowego przed dostępem osób nieuprawnionych za pomocą cech zabezpieczających (art. 8n ust. 1 ustawy).

Jednocześnie § 21 ust. 3 rozporządzenia stanowi, że cechy legalizacji i cechy zabezpieczające są nanoszone na przyrządy pomiarowe za pomocą nośników zapewniających ich czytelność, w sposób zapewniający ich trwałość, nieusuwalność albo gwarantujący ich uszkodzenie albo zniszczenie przy usuwaniu.

Zgodnie z art. 8n ust. 4 pkt 3, legalizacja traci ważność między innymi w przypadku uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającej. Z przepisem tym koresponduje przepis art. 8k ust. 2 pkt 5 ustawy, zgodnie z którym przyrząd pomiarowy powinien być zgłoszony do legalizacji ponownej w przypadku uszkodzenia albo zniszczenia cech legalizacji lub cech zabezpieczających naniesionych podczas legalizacji.

W myśl powyższych przepisów każde uszkodzenie czy zniszczenie cechy zabezpieczającej lub cechy legalizacji skutkuje, z mocy prawa, utratą ważności legalizacji (art. 8n ust. 4 pkt 3 ustawy), co z kolei powoduje konieczność zgłoszenia przyrządu pomiarowego do legalizacji ponownej przez jego użytkownika (art. 8k ust. 2 pkt 5).

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia przyrządu pomiarowego do legalizacji ponownej może skutkować odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy.

do góry