Nawigacja

Komunikaty

Komunikat w sprawie zasilania przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym na wskazania tych przyrządów pomiarowych

Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

21.05.2012

Przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym: radarowe, laserowe oraz prędkościomierze kontrolne, zwane dalej „przyrządami”, określone są w § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 13 oraz z 2010 r. Nr 110, poz. 727), jako podlegające prawnej kontroli metrologicznej obejmującej zatwierdzenie typu i legalizację pierwotną oraz legalizację ponowną.

Prawna kontrola metrologiczna przyrządów jest wykonywana przez:

1) zatwierdzenie typu – przed wprowadzeniem typu przyrządu do obrotu i

2) legalizację pierwotną – przed wprowadzeniem danego egzemplarza przyrządu do obrotu lub użytkowania, a także

3) legalizację ponowną – w stosunku do przyrządów wprowadzonych do obrotu lub użytkowania.

Przez zatwierdzenie typu rozumie się potwierdzenie, w drodze decyzji, że typ przyrządu spełnia wymagania. Przez legalizację rozumie się zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd spełnia wymagania. Dowodem poświadczającym dokonanie legalizacji przyrządu jest świadectwo legalizacji pierwotnej albo świadectwo legalizacji ponownej. Legalizacji podlega kompletny egzemplarz przyrządu, którego typ został zatwierdzony.

Zgodnie z art. 8a. ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.) przyrządy mogą być wprowadzone do obrotu i użytkowania oraz użytkowane tylko wówczas, jeżeli posiadają odpowiednio ważną decyzję zatwierdzenia typu lub ważną legalizację.

Aktualnie wymagania, którym powinny odpowiadać przyrządy określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 225, poz. 1663).

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia określającymi wymagania w zakresie konstrukcji i wykonania przyrządów, w skład przyrządu wchodzi w szczególności zespół zasilania.

Szczegółowe dane dotyczące zespołu zasilania oraz wartości znamionowych napięcia zasilania zawierają charakterystyki typu zamieszczone w decyzjach zatwierdzenia typu.

Urządzenia wchodzące w skład zespołu zasilania np. baterie, akumulatory, zasilacze prądu stałego, nie podlegają odrębnie prawnej kontroli metrologicznej. W związku z tym, nie istnieją w obrocie prawnym, wydane na podstawie ustawy z dnia 11maja 2001 r. – Prawo o miarach, decyzje zatwierdzenia typu, bądź świadectwa legalizacji potwierdzające spełnienie wymagań przez te urządzenia.

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia, konstrukcja i wykonanie przyrządów powinny zapewniać blokowanie wykonywania pomiarów prędkości, jeżeli wartość napięcia zasilania zmieni się poniżej 90 % lub powyżej 120 % jego wartości znamionowej.

Zgodnie z § 22 pkt 1 ww. rozporządzenia określającym wymagania w zakresie charakterystyk metrologicznych przyrządów, wskazania przyrządów powinny się mieścić w granicach błędów granicznych dopuszczalnych, przy znamionowych warunkach użytkowania, w tym wartości napięcia zasilania w zakresie:

1) od 90 % do 120 % wartości znamionowej napięcia zmiennego lub stałego – dla przyrządu zasilanego z zewnętrznego źródła zasilania,

2) od 90 % wartości znamionowej do wartości napięcia znamionowego – dla przyrządu zasilanego napięciem stałym z wewnętrznego źródła zasilania.

Zgodnie z § 23 pkt. 2 ww. rozporządzenia wartości błędów granicznych dopuszczalnych wskazania prędkości przyrządu przy zatwierdzeniu typu i legalizacji pierwotnej oraz legalizacji ponownej w znamionowych warunkach użytkowania wynoszą:

1) ±3 km/h - dla prędkości do100 km/h,

2) ± 3 % wartości mierzonej - dla prędkości powyżej100 km/h.

Przez znamionowe warunki użytkowania rozumie się warunki użytkowania przyrządu, dotyczące np. napięcia zasilania, temperatury otoczenia, wilgotności względnej powietrza, w których charakterystyki metrologiczne przyrządu są zawarte w określonych granicach, a błędy wskazań przyrządu nie przekraczają błędów granicznych dopuszczalnych.

Do przyrządów stosuje się następujące przepisy przejściowe:

1) art. 27 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach, zgodnie z którym przyrządy zalegalizowane przed dniem 1 stycznia 2003 r., mogą być legalizowane lecz nie dłużej niż do dnia 1 stycznia 2013 r., o ile spełniają wymagania przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2003 r.;

2) art. 29a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach, zgodnie z którym przyrządy zalegalizowane od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. mogą być legalizowane, lecz nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013 r., o ile spełniają wymagania przepisów, na podstawie których zostały zalegalizowane.

do góry