Nawigacja

Komunikaty

Numerowanie tygodni w roku

Autor : Albin Czubla
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Celem uniknięcia zamieszania i niejednoznaczności związanych z numeracją tygodni w roku, zwłaszcza w zastosowaniach handlowych, przemysłowych czy biznesowych, od wielu lat funkcjonuje na świecie jednolity system określający zasady numerowania tygodni roku. Zagadnienie to opisane jest obecnie w normie międzynarodowej ISO 8601:2004.

W Polsce nie ma obecnie aktualnej normy, która by regulowała powyższe zagadnienie, ponieważ norma PN-EN 28601 z lipca 2002 r.: Elementy danych i formaty wymiany – Wymiana informacji – Zapis daty i czasu dnia, wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny (www.pkn.pl), będąca wdrożeniem wcześniejszej wersji normy międzynarodowej ISO 8601, została wycofana bez zastąpienia z dniem 29 maja 2008 r. Jednak, aby uniknąć wielu niejednoznaczności i rozbieżności z systemem międzynarodowym, warto zachować zgodną z powyższymi normami konwencję, tzn.

  1. tydzień jest to okres 7 dni,
  2. poniedziałek jest pierwszym dniem tygodnia kalendarzowego (ze względu na łatwiejsze rozliczenia handlowe i finansowe),
  3. pierwszym tygodniem kalendarzowym w obrębie danego roku jest tydzień zawierający pierwszy czwartek tego roku.

Oznacza to, że:

  • tygodnie są numerowane kolejno w obrębie danego roku,
  • tydzień posiada numer porządkowy w obrębie tego roku kalendarzowego, w którym zawierają się przynajmniej 4 dni tego tygodnia,
  • ostatnim tygodniem kalendarzowym w obrębie danego roku jest tydzień zawierający ostatni czwartek tego roku,
  • końcowe i początkowe dni danego roku kalendarzowego mogą należeć odpowiednio do pierwszego tygodnia roku następnego lub do ostatniego tygodnia roku poprzedniego,
  • przykładowo: dni 1–3 stycznia 2010 r. należą jeszcze do 53 tygodnia 2009 r., a dni 4–10 stycznia 2010 r. należą do 1 tygodnia 2010 r.
 
Należy mieć też na uwadze, że wycofanie ww. normy bez zastąpienia nie oznacza zakazu jej stosowania.
do góry