Nawigacja

Komunikaty

Zbiór najczęściej zadawanych pytań dotyczących odroczenia terminu dokonania legalizacji ponownej

Autor : Radosław Wiśniewski
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami w obszarze związanym z art. 26c ust. 1 Ustawy Prawo o miarach.

Wizualizacja cząsteczek koronawirusa. W lewym górnym rogu napis FAQ: zbiór najczęściej zadawanych pytań, dotyczących odroczenia terminu dokonania legalizacji ponownej.

1. Co oznacza pojęcie "odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej"?

Pojęcie to jest zdefiniowane w ustawie. Odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej odbywa się na wniosek podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku o dokonanie legalizacji ponownej, który musi złożyć stosowne oświadczenie, w którym oświadcza, „że od dnia dokonania ostatniej legalizacji nie wprowadzono zmian dotyczących konstrukcji, wykonania i warunków właściwego stosowania przyrządu pomiarowego i że spełnia on wymagania, w szczególności w zakresie charakterystyk metrologicznych oraz, że jego dalsze użytkowanie, w ocenie wnioskodawcy, nie stwarza zagrożenia dla wymaganej dokładności pomiarów, a także dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska”. Organ administracji miar w drodze decyzji dokonuje odroczenia terminu dokonania legalizacji ponownej o maksymalnie 6 miesięcy. W okresie na jaki została wydana decyzja można użytkować przyrząd pomiarowy, a obowiązek dokonania legalizacji materializuje się po upływie okresu, o którym mowa w tej decyzji. Odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej nie jest obowiązkowe. Każdy użytkownik podejmuje decyzje samodzielnie.

2. Komu przysługuje prawo złożenia wniosku?

Złożenie wniosku przysługuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do złożenia wniosku o dokonanie legalizacji ponownej.

3. Kto może wydawać decyzje o odroczeniu terminu legalizacji ponownej i zezwolenia na dalsze użytkowanie przyrządu pomiarowego?

Decyzje o odroczeniu terminu legalizacji ponownej i zezwolenia na dalsze użytkowanie przyrządu pomiarowego wydają tylko i wyłącznie organy administracji miar.

4. Jeżeli organem dokonującym legalizacji przyrządu pomiarowego był Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku, a od 2019 r. organem właściwym jest Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku to, który organ teraz powinien dokonać odroczenia terminu legalizacji?

Decyzja o odroczeniu terminu dokonania legalizacji ponownej wydana jest bez właściwość miejscowej.

5. Czy musi być zachowana „właściwość miejscowa” podczas składania wniosku?

Biorąc pod uwagę fakt, iż odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej nie jest realizacją procesu rozpoczęcia legalizacji ponownej, a jedynie odroczeniem tego terminu właściwość miejscowa nie musi być zachowana. Wydana decyzja o odroczeniu terminu dokonania legalizacji ponownej będzie dołączana do składanego w późniejszym terminie (po wygaśnięciu terminu odroczenia) wniosku o dokonanie legalizacji ponownej.

6. Czy w związku z wejściem w życie specustawy wszystkie przyrządy pomiarowe otrzymują automatycznie odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenie na dalsze użytkowanie?

Odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenie na dalsze użytkowanie przyrządu pomiarowego następuje w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 26c ust. 3 ustawy Prawo o miarach, na wniosek podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku o dokonanie legalizacji ponownej pod warunkiem złożenia przez ten podmiot stosownego oświadczenia, zgodnie z art. 26c ust. 1 ustawy Prawo o miarach.

7. Kiedy można uzyskać decyzję o odroczeniu terminu dokonania legalizacji? Czy przyrząd pomiarowy musi mieć ważną legalizację?

Ustawodawca określił warunki wydania decyzji o odroczeniu dokonania legalizacji ponownej przyrządu pomiarowego i zezwolenia na dalsze jego użytkowanie. Warunkiem tym jest złożenie stosownego wniosku przez wnioskodawcę, który może złożyć wniosek o dokonanie legalizacji ponownej wraz z oświadczeniem, że od dnia dokonania ostatniej legalizacji nie wprowadzono zmian dotyczących konstrukcji, wykonania i warunków właściwego stosowania przyrządu pomiarowego i że spełnia on wymagania, w szczególności w zakresie charakterystyk metrologicznych oraz, że jego dalsze użytkowanie, w ocenie wnioskodawcy, nie stwarza zagrożenia dla wymaganej dokładności pomiarów, a także dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska. Składający oświadczenie bierze odpowiedzialność za jego prawdziwość. Ważność legalizacji nie jest przesłanką konieczną do złożenia wniosku o odroczenie terminu dokonania legalizacji i zezwolenia na dalsze użytkowanie przyrządu pomiarowego. Jednakże, jeżeli użytkownik chce nieprzerwanie korzystać z przyrządu pomiarowego powinien złożyć przedmiotowy wniosek w terminie ważności dokonanej legalizacji.

 

8. Czy Wnioskodawca może w kwietniu złożyć wniosek o odroczenie terminu dokonania legalizacji, jeżeli legalizacja jego przyrządu kończy się w maju lub w późniejszym terminie?

W przypadku gdy użytkownik, w sposób nieprzerwany, chce dalej użytkować przyrząd pomiarowy powinien złożyć taki wniosek w terminie ważności legalizacji. W przeciwnym razie nie może użytkować ani przechowywać przyrządu pomiarowego w stanie gotowości do użycia, do czasu uzyskania decyzji w sprawie odroczenia terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenia na użytkowanie przyrządu pomiarowego.

9. Z jakim wyprzedzeniem należy składać wniosek o odroczenie terminu legalizacji w celu zachowania możliwości nieprzerwanego użytkowania przyrządu pomiarowego?

Wniosek powinien być złożony nie wcześniej niż miesiąc przed upływem terminu ważności legalizacji.

10. We wniosku brakuje informacji niezbędnych dla identyfikacji przyrządów np. miejsca ustawienia, zainstalowania (np. numer VIN), numeru czujników objętości, rodzaju cieczy i innych danych niezbędnych do właściwej identyfikacji przyrządu.

We wniosku należy podać: nazwę przyrządu pomiarowego, nazwę lub znak producenta oraz numer fabryczny (numery fabryczne). Informacje te są wystarczające do identyfikacji przyrządu pomiarowego.

11. Czy Wnioskodawca ma obowiązek dołączenia do wniosku o odroczenie terminu legalizacji ostatniego świadectwa legalizacji przyrządu pomiarowego, a jeżeli świadectwo nie było wystawiane, ponieważ dowodem legalizacji np. wagi była cecha legalizacyjna to czy ma on obowiązek przedstawić zdjęcie tabliczki znamionowej z cechami legalizacji?

Do wniosku o odroczenie terminu dokonania legalizacji nie trzeba składać innych dokumentów np. ostatniego świadectwa legalizacji przyrządu pomiarowego.

12. Jak długo trwa rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji?

Organ administracji miar, zgodnie z art. 35 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawę obowiązany jest załatwić bez zbędnej zwłoki. Podkreślić należy jednak, że niezwłocznie rozpatrzony zostanie wniosek, wraz z którym zostanie złożone prawidłowo wypełnione oświadczenie, opisane w odpowiedzi na pytanie nr 1. Stosownie do art. 26 c ust. 2 ustawy Prawo o miarach, organ administracji miar, do którego wpłynął wniosek oraz oświadczenie, może dokonywać wezwań do uzupełnienia braków wniosku lub oświadczenia.

13. Czy za rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji pobierana jest opłata?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy nie zawiera takiej czynności. Za wydanie decyzji o odroczeniu terminu dokonania legalizacji i zezwolenia na dalsze użytkowanie nie są pobierane żadne opłaty.

14. Czy jeśli klient złoży jeden wniosek na kilka przyrządów to zostanie wydana jedna decyzja na wszystkie przyrządy?

Wniosek o odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej (wraz z oświadczeniem) może dotyczyć kilku przyrządów pomiarowych. Decyzje są wydawane oddzielnie dla każdego przyrządu pomiarowego.

15. Czy każdy Wnioskodawca, który wystąpi z wnioskiem o odroczenie terminu legalizacji otrzyma odroczenie dokonania legalizacji na maksymalny okres, wskazany w przepisach epizodycznych ustawy Prawo o miarach, czy może otrzymać je na krótszy okres np. 3 miesięcy?

Ustawowy maksymalny czas odroczenia terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenia na dalsze użytkowanie przyrządu pomiarowego wynosi 6 miesięcy, z wyłączeniem przyrządów pomiarowych:

  1. wykorzystywanych w procesie eksploatacji pomiarowych zbiorników naziemnych i podziemnych oraz stanowisk nalewczych, które zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333),
  2. służących do pomiaru ilości przepływającego przez nie gazu,
  3. służących do przeliczania objętości gazu,

dla których odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenie na dalsze użytkowanie może nastąpić na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Wnioskodawca może wskazać okres odroczenia, ale nie może on być dłuższy niż terminy wskazane powyżej.

16. Jakie kryteria decydują o pozytywnej lub negatywnej decyzji w sprawie odroczenia terminu dokonania legalizacji?

Organ administracji miar wydaje decyzję w oparciu o prawidłowo wypełniony wniosek o odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej oraz prawidłowo złożone oświadczenie. Organ administracji miar nie dokonuje sprawdzenia przyrządu pomiarowego, ponieważ decyzja o odroczeniu terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwoleniu na dalsze użytkowanie przyrządu pomiarowego przesuwa jedynie w czasie termin złożenia wniosku o przeprowadzenie legalizacji i umożliwia do tego czasu użytkowanie przyrządu pomiarowego, pomimo utraty ważności legalizacji, a nie przedłuża termin ważności legalizacji przyrządu pomiarowego. Ponadto decyzja o odroczeniu terminu legalizacji i zezwoleniu na dalsze użytkowanie przyrządu pomiarowego może zostać wydana maksymalnie do końca roku 2020, a ponadto może zostać wydana tylko przy zaistnieniu co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

1) ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego,

2) stanu epidemii,

3) w przypadku niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego.

17. W jaki sposób wysyłamy decyzje o odroczeniu terminu dokonania legalizacji?

W celu zapewnienia maksymalnej ochrony Wnioskodawcom i pracownikom administracji miar preferowane jest elektroniczne doręczanie decyzji.

18. Od jakiej daty liczy się odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej?

Termin odroczenia dokonania legalizacji ponownej i zezwolenia na użytkowanie przyrządu pomiarowego liczy się od dnia wydania danej decyzji.

Regulacje dotyczące sposobu obliczania długości terminu są zawarte w art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298) i są one, co do zasady analogiczne, jak w art. 112 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740). Powyższe prowadzi do konkluzji, że termin określony w miesiącach kończy bieg z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.

19. Czy dla jednego przyrządu pomiarowego można wydać decyzję o odroczeniu legalizacji więcej niż jeden raz?

Zgodnie z art. 26c ust. 1 ustawy Prawo o miarach w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w przypadku niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego właściwy organ administracji miar może w 2020 r., na wniosek podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku o dokonanie legalizacji ponownej, odroczyć termin dokonania legalizacji ponownej i zezwolić na dalsze użytkowanie danego egzemplarza przyrządu pomiarowego przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy pod warunkiem złożenia wraz z wnioskiem stosownego oświadczenia. Nie określono natomiast ile razy taka decyzja w 2020 r. może być wydana.

20. Czy zarejestrowane i opłacone wnioski o legalizację będą realizowane przez administrację miar?

W przypadku takich zgłoszeń, jeśli do urzędu wpłynie wniosek o odroczenie terminu dokonania legalizacji od wnioskodawcy i oświadczenie zgodnie z art. 26c ust. 1 ustawy Prawo o miarach, to zostanie wydana decyzja w tej sprawie. W przypadku gdy wnioskodawca nie złoży takiego wniosku, wówczas zostaną przeprowadzone czynności metrologiczne, jeżeli organ administracji miar będzie miała możliwość zapewnienia swoim pracownikom odpowiednich środków zabezpieczających przed zarażeniem koronawirusem COVID-19. Wnioskodawca może natomiast skorzystać także z możliwości zawieszenia postepowania, stosownie do art. 98 Kodeksu postępowania administracyjnego, do czasu ustania stanu zagrożenia epidemią. Możliwe jest także cofniecie wniosku o legalizację, a wówczas organ dokona zwrotu wniesionej opłaty.

21. Czy decyzja o odroczeniu terminu dokonania legalizacji i zezwolenia na dalsze użytkowanie będzie uznawana przez inne instytucje? Czy odroczenie terminu dokonania legalizacji zwalnia w przyszłości z sankcji?

Decyzja o odroczeniu terminu dokonania legalizacji i zezwolenia na dalsze użytkowanie jest aktem prawnym i w zakresie odnoszącym się do określonego przyrządu pomiarowego podlega uznaniu przez inne organy i instytucje. Od momentu wydania decyzji i zezwolenia na dalsze użytkowanie użytkownik może stosować dany przyrząd pomiarowy do czasu określonego w decyzji. Nie ma podstaw do stosowania sankcji.

22. Czy nowo zainstalowane w taksówkach taksometry są również objęte możliwością odroczenia terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenia na dalsze użytkowanie?

Nie, ponieważ nie zachodzą tutaj okoliczności wskazane w art. 26c ust. 1 ustawy Prawo o miarach.

23. Czy jest dostępny wzór wniosku o odroczenie terminu dokonania legalizacji?

Tak, wzór wniosku wraz z oświadczeniem jest dostępny na stronach internetowych Okręgowych Urzędów Miar.

24. W jaki sposób można złożyć wniosek o odroczenie terminu dokonania legalizacji?

Wniosek, wraz z oświadczeniem, można złożyć pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej, utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Wersja 1.0

Warszawa, 08.04.2020 roku

do góry