Nawigacja

Komunikaty

Komunikat Prezesa GUM dot. legalizacji ponownej

Autor : Radosław Wiśniewski
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

Komunikat dotyczący możliwości odroczenia terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenia na dalsze użytkowanie przyrządów pomiarowych

Szanowni Państwo

31 marca 2020 r. została opublikowana ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U poz. 568). Art. 29 tej ustawy stanowi, iż w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 140, 285) po rozdziale 7 dodaje się rozdział 7a w brzmieniu:

„Rozdział 7a

Przepisy epizodyczne

Art. 26c. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w przypadku niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego właściwy organ administracji miar może w 2020 r., na wniosek podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku o dokonanie legalizacji ponownej, odroczyć termin dokonania legalizacji ponownej i zezwolić na dalsze użytkowanie danego egzemplarza przyrządu pomiarowego przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy pod warunkiem, że wnioskodawca złoży oświadczenie, że od dnia dokonania ostatniej legalizacji nie wprowadzono zmian dotyczących konstrukcji, wykonania i warunków właściwego stosowania przyrządu pomiarowego i że spełnia on wymagania, w szczególności w zakresie charakterystyk metrologicznych oraz, że jego dalsze użytkowanie, w ocenie wnioskodawcy, nie stwarza zagrożenia dla wymaganej dokładności pomiarów, a także dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.

2. Wniosek oraz oświadczenie, o których mowa w ust. 1, mogą zostać złożone pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Organ administracji miar, do którego wpłynął wniosek oraz oświadczenie, może dokonywać wezwań do uzupełnienia braków wniosku lub oświadczenia pisemnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonicznie lub w inny sposób; sposób wezwania należy udokumentować dołączając do akt sprawy notatkę służbową lub potwierdzenie transmisji danych.

3. Odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenie na dalsze użytkowanie na warunkach określonych w ust. 1 następuje w drodze decyzji administracyjnej.”

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do składania „Wniosków o odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenie na dalsze użytkowanie przyrządów pomiarowych”. Wzory wniosku wraz ze stosownym oświadczeniem dostępne są na stronach Okręgowych Urzędów Miar.

W celu zmaksymalizowania ochrony zdrowia naszych Klientów oraz naszych pracowników, przedmiotowe wnioski wraz z oświadczeniami, mogą być przekazywane: drogą mailową, za pośrednictwem Poczty Polskiej, innego operatora pocztowego, za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie, za pośrednictwem Platformy ePUAP, telegraficznie lub za pomocą telefaksu.

Odroczenie terminu legalizacji i zezwolenie na dalsze użytkowanie przyrządu pomiarowego następuje w drodze decyzji administracyjnej. Wydanie decyzji jest bezpłatne.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Okręgowych Urzędów Miar oraz pracownicy Wydziałów Zamiejscowych Okręgowych Urzędów Miar.

Warszawa, 01 kwietnia 2020 r.

dr hab. inż. Radosław Wiśniewski

Prezes

Głównego Urzędu Miar

do góry