Nawigacja

Komunikaty

Komunikat Prezesa GUM w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Główny Urząd Miar

Autor : Radosław Wiśniewski
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Główny Urząd Miar

DECYZJA NR 10

PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR 

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Główny Urząd Miar

Na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 522 i 531) zarządza się, co następuje:

§ 1. W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania wykonywanie zadań przez Główny Urząd Miar podlega ograniczeniu w następującym zakresie:

1) podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia), uruchamiające postępowanie administracyjne lub w toku tego postępowania, mogą być przekazywane za pośrednictwem Poczty Polskiej, innego operatora pocztowego, podmiotu świadczącego usługi kurierskie, a także telegraficznie, za pomocą telefaksu oraz za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.  U. z  2020  r. poz. 346) lub składane w Punkcie Obsługi Klienta Głównego Urzędu Miar;

2) podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) składane poza postępowaniem administracyjnym mogą być składane w sposób określony w pkt 1 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;

3) zostają odwołane wszelkie spotkania, konferencje i szkolenia, które miały odbyć się 
w Głównym Urzędzie Miar;

4) nie będą zawierane umowy cywilnoprawne, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 140) oraz umowy o dokonanie oceny zgodności.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie w dniu następującym po dniu podpisania.

 

 

Radosław Wiśniewski

PREZES

GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

do góry