Nawigacja

Aktualności

21.07.2022Współpraca GUM z Politechniką Warszawską

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

GUM podpisał umowę o współpracy z Politechniką Warszawską w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki, Polska Metrologia.

W dniu 20 lipca 2022 roku Wojciech Murdzek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki i Pełnomocnik Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych wręczył Rektorowi PW, prof. Krzysztofowi Zarembie symboliczny czek na kwotę 2 955 000 zł na realizację czterech projektów badawczo-rozwojowych, które otrzymały finansowanie w programie Polska Metrologia.

Warunkiem otrzymania finansowania była pozytywna opinia Prezesa Głównego Urzędu Miar oraz potwierdzona współpraca przy wdrażaniu badań naukowych i prac rozwojowych.

Zwycięskie projekty pochodzą z dwóch wydziałów Politechniki Warszawskiej - Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Mechatroniki:

  • Standaryzacja pomiaru własności dielektrycznych materiałów na potrzeby technologii 5G;
  • Opracowanie i wdrożenie nowoczesnych algorytmów analizy obrazów prążkowych na stanowiskach interferometrów do pomiaru odchyłek długości i mikrogeometrii powierzchni w Głównym Urzędzie Miar;
  • Opracowanie podstaw metrologicznych pomiarów biomedycznych z wykorzystaniem wybranych metod ilościowego obrazowania fazowego;
  • Stanowisko do wielostanowego pomiaru zespolonej przenikalności elektrycznej i magnetycznej cieczy w zakresie częstotliwości od 10 MHz do 50 GHz.

W trakcie spotkania Główny Urząd Miar i Politechnika Warszawska podpisały porozumienia o współpracy przy ww. projektach metrologicznych, które zakładają:

  • korzystanie przez zespoły projektowe Politechniki z aparatury badawczej i urządzeń pomiarowych w laboratoriach GUM,
  • świadczenie przez GUM usług metrologicznych na rzecz projektów,
  • udział pracowników GUM w pracach zespołów projektowych i prowadzonych pracach badawczych.

Przewidywanym efektem współpracy będzie wdrożenie wyników badań naukowych i prac rozwojowych powstałych w związku z realizacją ww. projektów oraz publikacja artykułów na ich temat w czasopiśmie naukowym Głównego Urzędu Miar.

Umowy podpisali Prezes GUM, prof. Jacek Semaniak oraz Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Krzysztof Zaremba.

Projekty Politechniki Warszawskiej zostały zakwalifikowane do finansowania spośród 83 wniosków nadesłanych do konkursu Polska Metrologia, ogłoszonego na podstawie Komunikatu z dnia 2 listopada 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki. Łącznie, w programie Polska Metrologia dofinansowanie otrzyma 26 projektów.

 

Zdjęcie: Politechnika Warszawska

do góry