Nawigacja

Aktualności

Spotkanie dotyczące wydłużenia okresu legalizacji ponownej liczników energii elektrycznej

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W dniu 12 lipca 2022 r. w Głównym Urzędzie Miar odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz z przedstawicielami producentów liczników energii elektrycznej.

Spotkanie związane było z postulatem Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, dotyczącym zmiany terminu zgłoszenia po raz pierwszy do legalizacji ponownej po dokonaniu oceny zgodności z 8 do 12 lat dla nowowprowadzonych do użytkowania statycznych liczników energii elektrycznej, wyposażonych w funkcje komunikacji z systemem zdalnego odczytu.

Kwestia dotycząca omawianego na spotkaniu zagadnienia wynika z faktu, iż Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych prowadzący działalność na terenie Polski zostali zobowiązani do wymiany 80 % obecnie zainstalowanych liczników energii elektrycznej na liczniki wyposażone w funkcję komunikacji z systemem zdalnego odczytu, tzw. Liczniki Zdalnego Odczytu – LZO. Proces tej wymiany ma zostać przeprowadzony do dnia 31 grudnia 2028 r. i wynika z przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385), która dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenie dyrektyw Wspólnot Europejskich, m.in. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE (Dz. Urz. UE L 158 z 14.6.2019, str. 125).

Podczas spotkania przedstawione zostały argumenty uzasadniające podjęcie prac nad zmianą terminu zgłoszenia po raz pierwszy do legalizacji ponownej po dokonaniu oceny zgodności dla nowowprowadzonych do użytkowania statycznych liczników energii elektrycznej oraz funkcjonalności LZO związane z monitorowaniem stanu pracy takich liczników, które zostały omówione przez przedstawicieli PTPiREE. Jednocześnie podkreślono skutki omawianego zagadnienia dla rozwoju rynku energii elektrycznej w Polsce oraz zwrócono uwagę na niezwykle istotny czynnik w dyskusji, a mianowicie ochronę interesów odbiorców energii elektrycznej. Głos zabrali również przedstawiciele producentów liczników energii elektrycznej, którzy odnieśli się do kwestii dostosowania produkowanych przez nich przyrządów do zmienionego okresu użytkowania przy zachowaniu właściwości metrologicznych.

 

 

do góry