Nawigacja

Aktualności

22.12.2021Europejskie Partnerstwo w dziedzinie Metrologii

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W dniu 1 grudnia 2021 r. oficjalnie rozpoczął się kolejny program badań z obszaru metrologii: Europejskie Partnerstwo w dziedzinie Metrologii (Metrology Partnership – Partnerstwo w dziedzinie Metrologii).

To kolejny program, po Europejskim Programie na rzecz Innowacji i Badań w dziedzinie Metrologii (EMPIR), dotyczący zagadnień metrologicznych. Partnerstwo zostało zatwierdzone Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 0221/2084 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie uczestnictwa Unii w Europejskim Partnerstwie w dziedzinie Metrologii, podjętym wspólnie przez kilka państw członkowskich, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30 listopada 2021 r. Tekst Decyzji można znaleźć pod tym adresem (dostępny jest również w jęz. polskim).

Partnerstwo w dziedzinie Metrologii jest jedynym partnerstwem zinstytucjonalizowanym programu ramowego Horyzont Europa, utworzonym w oparciu o Art. 185 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Uczestniczy w nim 25 państw członkowskich, w tym Polska, oraz kilka państw trzecich stowarzyszonych z UE (negocjacje jeszcze trwają).

Głównym celem jest stworzenie zrównoważonego i skutecznego systemu metrologicznego w Europie, na poziomie światowym, który będzie m.in.:

  • dostarczał rozwiązania metrologiczne i metody pomiarowe, dopasowane do potrzeb, wspierające i stymulujące europejskie innowacje i odpowiadające na społeczne wyzwania,
  • wspierał i umożliwiał skuteczne opracowywanie i wdrażanie regulacji i norm, stanowiących podstawę polityki społecznej.

Wkład finansowy Unii Europejskiej do Partnerstwa w dziedzinie Metrologii wyniesie maksymalnie 300 M€.

Program przewidziany jest na lata 2021–2030 (ostatnie wezwanie zostanie ogłoszone w roku 2027).

Partnerstwem w dziedzinie Metrologii zarządzają:

  • Komitet Partnerstwa, w skład którego wchodzi reprezentant każdego państwa – uczestnika,
  • Sekretariat EURAMET poprzez specjalnie do tego celu utworzoną komórkę „Management Support Unit” (EURAMET MSU) oraz
  • Grupa Sterująca, składająca się z 15 członków: przewodniczącego EURAMET, czterech członków wybieranych przez EURAMET, dziewięciu przez Komisję Europejską, jeden przez Komitet Partnerstwa.

Szczegółowy zakres zadań i kompetencji podany jest we wspomnianej wyżej Decyzji.

W ramach corocznych wezwań przewidziane są następujące obszary tematyczne: Zielony Ład, Zdrowie, Zintegrowana Europejska Metrologia, Cyfrowa Transformacja, Przemysł, Zagadnienia Podstawowe, Zagadnienia Prenormatywne, Zagadnienia związane z Budową Potencjału Metrologicznego.

Głównymi partnerami, tzw. partnerami wewnętrznymi, są Krajowe Instytucje Metrologiczne oraz Instytucje Desygnowane.

W projektach mogą także brać udział tzw. partnerzy zewnętrzni: uczelnie, instytuty naukowe, przedstawiciele przemysłu itp. Jeśli są to podmioty z państw tworzących Partnerstwo, wówczas ich udział może być finansowany ze środków unijnych. W poszczególnych projektach możliwy jest też udział bez dofinansowania unijnego.

Wysokość finansowania partnerów zewnętrznych jest zróżnicowana, zależy od obszaru tematycznego i mieści się w przedziale od 20 % całego budżetu pojedynczego projektu dla projektów z obszaru Zagadnień związanych z Budową Potencjału Metrologicznego do 40 % dla projektów z obszaru Zagadnień Podstawowych.

Najbliższe wezwanie do składania propozycji tematów projektów otwarte zostanie 12 stycznia 2022 r. i obejmie obszary tematyczne: Zdrowie, Cyfrowa Transformacja, Zintegrowana Europejska Metrologia, Zagadnienia Prenormatywne, Zagadnienia związane z Budową Potencjału Metrologicznego. Do składania propozycji tematów, wpisujących się w zakresy poszczególnych obszarów, zachęca się wszystkie zainteresowane strony, także przedstawicieli nauki, przemysłu i innych interesariuszy.

Utworzona została strona internetowa dedykowana Partnerstwu w dziedzinie Metrologii: https://metpart.eu/

Na stronie znajdują się pierwsze informacje dotyczące Partnerstwa i wezwania 2022. W najbliższym czasie znajdą się tam wszystkie pozostałe niezbędne informacje, takie jak opis zakresów obszarów tematycznych, sposób aplikowania, wzory dokumentów, przewodniki. Poprzez tę stronę będzie również możliwe zarejestrowanie się jako ekspert zewnętrzny do wsparcia EURAMET w zakresie oceny i wyboru najlepszych projektów do realizacji.

Kontakty w sprawach dotyczących Europejskiego Partnerstwa w dziedzinie Metrologii:

Kontakt z EURAMET MSU:

Kontakt w Głównym Urzędzie Miar:

Departament Współpracy Międzynarodowej i Analiz

Wydział Współpracy Międzynarodowej

Pani Joanna Przybylska

e-mail: joanna.przybylska@gum.gov.pl

do góry