Nawigacja

Aktualności

15.12.202013 ha gruntu od Gminy Kielce na budowę Kampusu Głównego Urzędu Miar

Autor : Kaja Drąg, Sebastian Margalski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

15 grudnia 2020 r. Prezydent Kielc, Bogdan Wenta przekazał w imieniu Gminy Kielce, Głównemu Urzędowi Miar oraz Politechnice Świętokrzyskiej własność nieruchomości pod budowę Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar. Wartość działek ustalona została na blisko 37 mln zł.

 • Fot. Łukasz Zarzycki
  Fot. Łukasz Zarzycki
 • Fot. Łukasz Zarzycki
  Fot. Łukasz Zarzycki

cztery logotypy opisujące źródło finansowania projektu Kampus. Od lewej - Fundusze Europejskie program regionalny, rzeczpospolita polska, województwo świętokrzyskie oraz flaga EU

W siedzibie Urzędu Miasta Kielce łącznie podpisane zostały trzy akty notarialne: dwie umowy darowizny udziałów w nieruchomościach na rzecz Skarbu Państwa – Głównego Urzędu Miar i Politechniki Świętokrzyskiej oraz umowa zamiany nieruchomości pomiędzy PŚk a Miastem Kielce. 

Do podpisania aktów przystąpili: Gmina Kielce, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Kielce - Bogdana Wentę, Główny Urząd Miar, reprezentowany przez prof. dr. hab. Jacka Semaniaka i Politechnika Świętokrzyska, reprezentowana przez prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Korubę

Na mocy podpisanych aktów przekazane zostały nieruchomości o łącznej powierzchni 129 779 m2, usytuowane pomiędzy ulicą Wrzosową a aleją Księdza Jerzego Popiełuszki w Kielcach. 

Zgodnie z podpisanymi umowami darowizny – Głównemu Urzędowi Miar został przekazany 79 % udział w nieruchomości, zaś Politechnice Świętokrzyskiej 21 %. 

Wartość nieruchomości została ustalona na łączną kwotę 36 850 000 zł. 

Projekt Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I realizowany jest przez Główny Urząd Miar oraz Politechnikę Świętokrzyską, tworzące konsorcjum na mocy umowy podpisanej 2 listopada 2020 r.  

Przekazanie własności nieruchomości to kolejny krok przybliżający Konsorcjum do wejścia na plac budowy i rozpoczęcie procesu budowlanego. Poprzedzone ono zostanie podpisaniem umowy z Generalnym Wykonawcą robót budowlanych, które planowane jest na koniec grudnia br.  

Strategicznym celem zaplanowanej infrastruktury badawczej, rozwojowej i naukowej Kampusu jest zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej poprzez wykorzystanie metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i światowym oraz utworzenie centrum polskiej metrologii – miejsca, w którym spotykać się będą środowiska badawcze, naukowe oraz związane z przemysłem. 

Budowa Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego GUM uzupełnieni potencjał laboratoryjny GUM i PŚk, tworząc tym samym warunki do współpracy pomiędzy profesjonalną i innowacyjną metrologią laboratoryjną GUM a gospodarką. W sercu regionu świętokrzyskiego powstanie nowoczesna instytucja z nowymi wysokojakościowymi miejscami pracy. Przyczyni się ona do podniesienia jakości kształcenia kadry inżynierskiej dzięki zaawansowanemu zapleczu laboratoryjnemu dla studentów i doktorantów, umożliwiającemu wdrażanie prac koncepcyjno-badawczych, wymagających precyzyjnych pomiarów. Wzrost jakości kształcenia wpłynie na poprawę jakości badań, które z kolei usprawnią i podniosą znacząco poziom procesów badawczo-rozwojowych, m.in. w zakresie zapewniania jednolitości miar w skali kraju oraz na arenie międzynarodowej. Usprawnione procesy badawczo-rozwojowe pociągną za sobą napływ inwestorów do regionu świętokrzyskiego oraz przyczynią się do wyzwolenia efektu tworzenia nowych firm (start-up) wokół przedsięwzięcia. Tym samym znaczącemu wzmocnieniu ulegnie współpraca sektora nauki i gospodarki, jak i wzmocnienie interakcji pomiędzy przemysłem a nauką. Wsparcie otrzymają regionalne agendy naukowo-badawcze, oparte na inteligentnych specjalizacjach oraz badania naukowe i rozwojowe realizowane przez konsorcja z udziałem jednostek naukowych i przedsiębiorstw, które umożliwią komercjalizację wyników badań. W konsekwencji nastąpi zwiększenie: wdrożonych innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach - w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych, realizacji usług skoncentrowanych na wspieraniu klientów poprzez rozwiązywanie problemów technicznych dla pomiarów wykonywanych w trudnych warunkach otoczenia, przy zastosowaniu metodologii know-how.  

W wyniku realizacji projektu wzniesionych zostanie łącznie siedem budynków o całkowitej powierzchni 13 826,40 m2. Znajdzie się wśród nich: sześć laboratoriów, budynek obsługowo-techniczny oraz warsztat. Obiekty badawczo–pomiarowe wyposażone zostaną w specjalistyczny sprzęt i aparaturę badawczo-rozwojową. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu możliwe będzie prowadzenie badań podstawowych, przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych. Wyniki badań będą wykorzystane do rozpowszechniania na szeroką skalę podejmowanych działań poprzez transfer wiedzy, dydaktykę, publikacje, otwarte bazy danych oraz oprogramowanie. Wraz z zakończeniem realizacji etapu I projektu rozpoczną się prace metrologiczne w dziedzinach: 

 • akustyki – prace badawczo–rozwojowe w dziedzinie metrologii akustycznej;
 • czasu i częstotliwości – prace w dziedzinie pomiarów czasu i częstotliwości w zakresie pierwotnych i optycznych atomowych wzorców czasu i częstotliwości, wyznaczania atomowych skal czasu, precyzyjnego transferu czasu
  i częstotliwości;
 • długości – prace badawczo–rozwojowe dotyczące pomiarów długości, kąta płaskiego, parametrów geometrii powierzchni, przyrządów do pomiarów prędkości pojazdów podczas kontroli ruchu drogowego, taksometrów
  i tachografów;
 • masy – prace w dziedzinie pomiarów masy, lepkości, ciśnienia, siły, momentu siły;
 • termometrii – prace badawczo–rozwojowe w dziedzinie pomiarów temperatury, temperatury punktu rosy / szronu oraz wilgotności względnej;
 • interdyscyplinarnych – prace badawczo–rozwojowe m.in. w dziedzinach związanych z technologiami cyfrowymi. 

W laboratoriach początkowo będzie funkcjonowało około trzydziestu skonsolidowanych stanowisk pomiarowych, odpowiadających na potrzeby wynikające z najnowszych trendów światowych, zaspokajających jednocześnie potrzeby przedsiębiorstw, jak i jednostek badawczych z regionu, kraju i z zagranicy. Stanowiska wpiszą się w inteligentne specjalizacje,
w szczególności z zakresu: nanometrologii w odniesieniu do pomiarów wielkości geometrycznych (branża metalowo-odlewnicza), systemów nawigacji satelitarnej w nowoczesnym rolnictwie i sadownictwie (branża technologii informacyjno-komunikacyjnych) oraz nowych metod pomiarów w medycynie estetycznej (turystyka zdrowotna i prozdrowotna). 

Całkowita wartość realizacji projektu wynosi: 188 821 329,05 PLN. 

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

do góry