Nawigacja

Aktualności

18.12.2020EURAMET zaprasza do zgłaszania się do roli ekspertów w nowym programie

Autor : Joanna Przybylska
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

EURAMET planuje rozszerzyć swoją bazę ekspertów i w związku z tym poszukuje nowych kandydatów mogących uczestniczyć w procesie oceny projektów przewidzianych do zgłaszania w ramach nowego programu badań w zakresie metrologii – Europejskiego Partnerstwa w dziedzinie Metrologii (EPM).

Polska (Główny Urząd Miar) będzie jednym z partnerów tego programu. W projektach realizowanych w ramach EPM będą mogli brać udział, poza Krajowymi Instytucjami Metrologicznymi oraz Instytucjami Desygnowanymi, także przedstawiciele uczelni, instytutów naukowych, przemysłu.

Proces wyboru projektów do realizacji jest dwuetapowy. W I etapie członkowie Komitetu EMPIR działający w Podkomitetach ds. Nauki i ds. Budowania Potencjału dokonują wstępnego wyboru tematów badawczych stanowiących podstawę przyszłych projektów. Propozycje gotowych projektów złożone w II etapie są oceniane przez grono niezależnych ekspertów podczas Konferencji Przeglądowych, po wcześniejszym zapoznaniu się z ich pełną dokumentacją. Eksperci, którzy biorą udział w procesie oceny, otrzymują honorarium (900 €) oraz zwrot kosztów podróży.

Ekspertem może zostać przedstawiciel uczelni, instytutu badawczego, przemysłu itp. 

Kryteria, które powinien spełnić kandydat na eksperta:

  • co najmniej cztery lata doświadczenia w danej dziedzinie,
  • gotowość do pracy w języku angielskim,
  • brak zależności w odniesieniu do EURAMET, Krajowych Instytucji Metrologicznych oraz Instytucji Desygnowanych.

Ekspertem nie może zostać osoba, która realizowała/realizuje zadania w ramach poprzednich/obecnych projektów EMPIR.

Podstawowe dziedziny to: Środowisko, Energia, Przemysł, Innowacje, Fizyka Fundamentalna, Jednostki Układu SI, Zdrowie, Nowe Technologie, Normalizacja, Budowanie Potencjału.

W ramach EPM przewidziane są następujące obszary tematyczne: Zielony Ład, Zintegrowana Europejska Metrologia, Zdrowie, Przemysł, Badania Fundamentalne, Zagadnienia Normatywne, Budowanie Potencjału.

EURAMET, starając się o osiągnięcie lepszych proporcji w zakresie liczebności ekspertów, m.in. pod kątem płci, szczególnie gorąco zaprasza Panie do zgłaszania swoich kandydatur.

Zadaniem eksperta jest:

  • indywidualna wstępna ocena, według ustalonych kryteriów, propozycji projektu/-ów na podstawie dostarczonej dokumentacji;
  • sformułowanie uwag i zagadnień do wyjaśnienia w trakcie Konferencji Przeglądowej;
  • udział w Konferencji Przeglądowej, w trakcie której przedstawiciele konsorcjów prezentują propozycje projektów oraz odpowiadają na pytania ekspertów;
  • udział w spotkaniu ekspertów, w trakcie którego wypracowywana jest jedna wspólna ostateczna ocena każdej propozycji projektu i tworzona jest lista „rankingowa”, przekazywana następnie do MSU.

W trakcie oceny każdy z ekspertów reprezentuje siebie, a nie swoją instytucję.

Propozycje tematów oceniane są w trzech kategoriach:

  • doskonałość (Excellence),
  • wpływ (Impact),
  • jakość i skuteczność wdrożenia (The quality and efficiency of the implementation).

Bliższe informacje można znaleźć na stronie https://msu.euramet.org/:

Kandydaci na ekspertów mogą się rejestrować, wypełniając formularz na stroniehttp://msu.euramet.org/ref_register.html

Zachęcamy także do przekazywania tej informacji innym potencjalnym kandydatom na ekspertów.

Kontakt w GUM: Joanna Przybylska, e-mail: joanna.przybylska@gum.gov.pl

do góry