Nawigacja

Aktualności

29.09.2020Podpisane porozumienie o współpracy GUM z Politechniką Warszawską

Autor : Weronika Gaweł
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

28.09.2020 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Prezesem Głównego Urzędu Miar dr hab. inż. Radosławem Wiśniewskim a Rektorem Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztofem Zarembą.

Na mocy porozumienia strony zobowiązały się podejmowania wspólnych działań w celu wsparcia innowacji i postępu technologicznego w Polsce poprzez:

  • inicjowanie i realizowanie wspólnych badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinach obopólnego zainteresowania, w szczególności w obszarze metrologii, 
  • praktyczne wykorzystanie wiedzy i technologii z obszaru metrologii naukowej i przemysłowej na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, 
  • wzajemną pomoc przy realizacji prac dyplomowych, doktorskich i habilitacyjnych przez studentów, doktorantów i pracowników Uczelni oraz pracowników GUM, 
  • wzajemne konsultacje i doradztwo naukowo-techniczne, 
  • transfer wiedzy poprzez współorganizację szkoleń, kursów i konferencji naukowych, 
  • organizację staży i praktyk zawodowych dla studentów w GUM, 
  • działania informacyjno-promocyjne w celu zwiększenia zainteresowania podmiotów sektora publicznego i prywatnego działalnością naukowo-badawczą i innowacyjną stron, 
  • działania popularyzujące wiedzę z obszaru metrologii, między innymi w postaci wspólnych publikacji. 

 

 

do góry