Nawigacja

Aktualności

e-CzasPL oraz TRANS-TACHO z dofinansowaniem Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Autor : Maciej Gruszczyński, Karol Markiewicz
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

28.02.2020: pozytywną ocenę otrzymało siedem projektów, w tym dwa z GUM. Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 96 676 161,01 zł

Oba projekty dotyczą udostępniania e-usług publicznych GUM z wykorzystaniem najnowszych narzędzi i kanałów cyfrowych, celem usprawnienia działania firm oraz stymulowania rozwoju nowych technologii w Polsce.

projekt e-czas Główny Urząd Miar

e-CzasPL - system niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji czasu urzędowego na obszarze RP

Celem projektu jest dostarczenie wiarygodnej i niezawodnej usługi dystrybucji sygnałów czasu urzędowego, obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i sygnałów polskiej realizacji międzynarodowego uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL), generowanych w oparciu o państwowy wzorzec jednostek miar czasu i częstotliwości, posiadająca status (gwarancję) czasu urzędowego oraz usługi monitorowania synchronizacji, w odpowiedzi na potrzeby przedstawicieli różnych gałęzi gospodarki, administracji publicznej różnego szczebla i na potrzeby przejawiające się w różnych obszarach życia społecznego.

Bezpośrednią korzyścią wynikającą z realizacji projektu e-CzasPL będzie ułatwianie obywatelom oraz przedsiębiorcom procesu pozyskiwania informacji o czasie urzędowym i synchronizacji do tego czasu na urządzeniach indywidualnych oraz w specjalistycznych systemach informatycznych, jak np. systemach wykorzystywanych w: bankowości i finansach, energetyce czy telekomunikacji.

Rozwój współczesnego społeczeństwa i gospodarki kraju, którego jednym z ważniejszych stymulatorów są nowoczesne technologie cyfrowe, technologie informacyjno-komunikacyjne, wymaga (potwierdzone m.in. w wyniku badań i konsultacji) ujednoliconych standardów w zakresie synchronizacji, a względy techniczne kierują uczestników życia gospodarczego do poszukiwania wiarygodnego, niezawodnego i stabilnego źródła czasu oraz usług związanych z jego rozpowszechnianiem (synchronizacją). Równolegle w ostatnich latach w krajach EU wdrażane są nowe dyrektywy, rozporządzenia i wytyczne (m.in. MIFID II oraz MIFIR – sektor finansowy, eIDAS - identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania, wytyczne dla sektora energetycznego - „Smart Grid”), które nakładają wymogi lub wskazują na konieczność zapewnienia źródła czasu spełniającego określone uwarunkowania jakościowe.

System informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów – „TRANS-TACHO”.

Projekt trans-tacho Główny Urząd Miar

Cel nr 1: Usprawnienie prowadzenia działalności gospodarczej oraz wykonywania zawodu regulowanego w obszarze tachografów przez wprowadzenie 4 elektronicznych usług publicznych A2B i A2C, przyczyniając się do zmniejszenia formalności po stronie interesariuszy.

Korzyści: Obniżenie kosztów funkcjonowania oraz oszczędności czasu (uzyskania zezwolenia dla warsztatu i certyfikatu technika warsztatu) dla klientów administracji miar (przedsiębiorców prowadzących warsztaty, podmiotów prowadzących szkolenia, techników warsztatów oraz instytucji publicznych pełniących funkcje kontrolne) wynikające z wdrożenia elektronicznych usług świadczonych przez GUM, przyczyniając się do wzrostu efektywności działania oraz zmniejszenia obciążeń administracyjnych po stronie tych interesariuszy.

Cel nr 2: Wzmocnienie systemu nadzoru nad systemem tachografów poprzez wdrożenie adekwatnych rozwiązań informatycznych zwiększając bezpieczeństwo transportu drogowego.

Korzyści: Ucyfrowienie i udostępnione uprawnionym uczestnikom systemu rejestrów i zasobów informacyjnych będących w dyspozycji administracji miar i ich łatwiejsza dostępność dla użytkowników; Wzmocnienie systemu nadzoru nad systemem tachografów przez uprawnione instytucje publiczne krajowe i UE poprzez wdrożenie adekwatnych rozwiązań informatycznych. Wdrożenie nowoczesnych technologii wspomagających wykonywanie czynności urzędowych przez pracowników GUM i administracji miar.

Projekt TRANS-TACHO obejmować będzie:

 • uruchomienie wysokopoziomowych usług elektronicznych dla klientów GUM, przyczyniających się do zmniejszenia formalności po stronie klienta,
 • modernizacja rejestrów publicznych i baz danych (m.in. ewidencji warsztatów i techników) prowadzonych przez GUM w obszarze tachografów i ich łatwiejsza dostępność oraz większa użyteczność dla Klientów (również na urządzeniach mobilnych),
 • wdrożenie nowoczesnych technologii (systemu, oprogramowania i sprzętu komputerowego) wspomagających wykonywanie czynności kontrolnych przez pracowników Administracji Miar,
 • wdrożenie elektronicznej wymiany dokumentów pomiędzy GUM a Klientem,
 • zastosowanie elektronicznej formy uwierzytelniania zarówno Klientów, jak i jednostek Administracji Miar w ramach realizacji spraw,
 • prowadzenie publicznych rejestrów wymaganych ustawą o tachografach,
 • prowadzenie baz danych:
  • ewidencja podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie warsztatu, w tym dane techników, informacje o zawieszeniu prowadzenia działalności i podjęciu zawieszonej działalności, informacje o zmianach danych określonych w zezwoleniu, wykazy urządzeń będących na wyposażeniu warsztatów, zmiany wyposażenia warsztatów;
  • wydane decyzje (zezwolenia, certyfikaty techników, certyfikaty podmiotów szkolących, świadectwa homologacji typu, świadectwa funkcjonalności (tachografu lub jego elementów składowych) – w tym zmiany, wygaszenia, cofnięcia);


Informacja na stronie POPC

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania w rundzie V
 

do góry