Nawigacja

Aktualności

MKM po raz 50+1

Autor : Sebastian Margalski
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

23-25 września podczas 51. Międzyuczelnianej Konferencji Metrologicznej przedstawiciele GUM mieli możliwość zaprezentowania dorobku naukowo-badawczego.

Coroczna konferencja była okazją nie tylko do spotkania różnych środowisk naukowych, zajmujących się metrologią w Polsce oraz przedstawicieli metrologii prawnej, wojskowej i przemysłu. Oprócz uczestnictwa w sesjach tematycznych silna delegacja Głównego Urzędu Miar miała możliwość zwiedzić Politechnikę Opolską, w tym unikatową wystawę lamp Rentgenowskich.

Poza zaprezentowaniem dorobku naukowo-badawczego przez przedstawicieli poszczególnych laboratoriów GUM, Pani Ewa Dyner-Jelonkiewicz zaprezentowała ofertę GUM dla nauki, obejmującą:

 • wspólne prace badawczo-rozwojowe,
 • organizację wydarzeń metrologicznych,
 • realizację prac inżynierskich, licencjackich, magisterskich oraz doktoratów wdrożeniowych,
 • prezentowanie wspólnych wyników badań w czasopismach naukowych oraz konferencjach,
 • wymiana doświadczeń na poziomach naukowym i metrologii przemysłowej.

Współpraca pomiędzy przemysłem, nauką i metrologią stanowi podstawę rozwoju gospodarczego każdego państwa. Główny Urząd Miar, zdając sobie sprawę z istoty takiej kooperacji, podejmuje działania przyczyniające się do ciągłej poprawy jakości oraz zakresu oferowanych usług.

Współpraca ze środowiskiem naukowym pomaga w zapewnieniu, odpowiedniego do potrzeb gospodarki, poziomu usług oferowanych przez GUM. Aby wzmacniać tę współpracę opracowano tzw. „Ofertę GUM dla Nauki” – propozycję zagadnień badawczych, w ramach których mogą być realizowane prace dyplomowe, wykorzystywane później w metrologii. Ponadto GUM oferuje infrastrukturę laboratoryjną, możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego (poprzez np. realizację obowiązkowych praktyk przeddyplomowych) oraz wymianę doświadczeń.

Proponowane zagadnienia badawcze zostały podzielone na obszary tematyczne związane z głównymi kierunkami rozwoju gospodarki:

 1. Zaawansowane techniki pomiarowe
 2. Zdrowie i bezpieczeństwo żywności
 3. Energia i ochrona środowiska
 4. Technologie cyfrowe.

Międzyuczelniana Konferencja Metrologów organizowana jest przez środowisko naukowe polskich uczelni i ma wieloletnią tradycję. Pierwsza Konferencja, pod nazwą Narada Katedr Miernictwa Elektrycznego i Elektronicznego odbyła się w 1966 roku w Szczecinie i dotyczyła problematyki nauczania miernictwa. W jej trakcie narodził się pomysł corocznych spotkań metrologów poświęconych przede wszystkim prezentacjom prac młodych naukowców, a także służących dyskusjom na tematy dydaktyczne. Przez ponad 50 lat w corocznych konferencjach organizowanych przez ośrodki naukowe w całej Polsce wzięły udział tysiące osób zajmujących się metrologią. Tegoroczna konferencja była zarówno okazją do spotkania pracowników wszystkich środowisk naukowych zajmujących się metrologią w Polsce, jak i przemysłu oraz instytucji zajmujących się pomiarami. Obecna edycja miała na celu zrzeszenie wszystkich środowisk metrologicznych, stąd zaplanowano następujące sesje tematyczne:

 1. Nauczanie metrologii;
 2. Metrologia wielkości nieelektrycznych;
 3. Pomiary technikami komputerowymi i elektrycznymi;
 4. Pomiary przemysłowe.

Tematyka konferencji obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • rys historyczny, teraźniejszość i perspektywy rozwoju metrologii,
 • zadania metrologii w innowacyjnej gospodarce,
 • wzorce, normy, certyfikaty, akredytacje,
 • pomiary wielkości fizycznych i chemicznych,
 • pomiary w biologii i medycynie,
 • systemy pomiarowe i diagnostyczne,
 • przetwarzanie sygnałów pomiarowych,
 • analiza wyników pomiaru i ocena niepewności,
 • modelowanie systemów pomiarowych,
 • dydaktyka metrologii.

Źródło: https://mkm2019.po.opole.pl/subpages/program.html

do góry