Nawigacja

Aktualności

27.05.2018Rosnące zainteresowanie nadzorem nad przyrządami pomiarowymi i rynkiem towarów paczkowanych ze strony administracji oraz producentów

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

180 uczestników, w tym ponad 110 przedstawicieli 66 przedsiębiorców, którzy działają na rynku towarów paczkowanych, wzięło udział w ciągu dwóch tygodni w maju 2018 r. w czterech seminariach poświęconych problematyce towarów paczkowanych.

Wcześniej eksperci GUM spotkali się z przedstawicielami urzędów administracji publicznej, które zajmują się towarami paczkowanymi (w tym m.in. Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz administracji miar), by w ramach seminariów informować ich, jak prawidłowo stosować w swojej działalności przepisy ustawy o towarach paczkowanych.

Towary paczkowane

Tematyka seminarium objęła najistotniejsze zagadnienia związane z ustawą o towarach paczkowanych, w tym system kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego. Podczas seminarium zostały omówione ogólne zasady stosowania jednostek miar na opakowaniach towarów paczkowanych (wynikające także z zasad określonych w ustawie Prawo o miarach).

Omówiono też zasady umieszczania na opakowaniach towarów paczkowanych stylizowanej litery ℮, która daje wizualną zgodność produktu z wymogami dyrektywy unijnej, dotyczącej towarów paczkowanych. W związku z tym, że częstym błędem popełnianym przez paczkujących jest niewłaściwe odwzorowanie na opakowaniu właśnie tego znaku „e”, prowadzący seminarium Andrzej Czechowski z Biura Służby Miar GUM pokazywał, jak powinien ów znak wyglądać i na które jego elementy należy zwrócić największą uwagę. Podczas seminarium wskazywano na konieczność współpracy podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzanie towarów paczkowanych z instytucjami publicznymi nadzorującymi i kontrolującymi takie towary, co w szczególności ma na celu rzetelne wykonywanie ustawowych obowiązków. Takie działania mają charakter prewencyjny, najważniejszym celem jest bowiem ochrona konsumentów, a więc nas wszystkich. Zdarza się bowiem, że klient znajduje w środku opakowania mniejszą ilość towaru niż ilość nominalna wskazana na opakowaniu.

Nadzór rynku

Przedstawiciele 20 firm wzięli udział w organizowanym 22 maja przez Główny Urząd Miar seminarium dotyczącym nadzoru rynku nad przyrządami pomiarowymi i wagami nieautomatycznymi w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli m.in. producenci, dystrybutorzy oraz importerzy przyrządów pomiarowych. Kilka dni wcześniej, w podobnym seminarium wzięło udział 60 przedstawicieli urzędów administracji publicznej, które zajmują się nadzorem rynku (administracji miar) oraz przedstawicieli użytkowników przyrządów pomiarowych.

Tematyka seminarium objęła najistotniejsze zagadnienia związane z prawami i obowiązkami podmiotów gospodarczych (tj. producentów i ich upoważnionych przedstawicieli oraz importerów i dystrybutorów) wynikającymi z powyższej ustawy. Omówiono wymagane w nadzorze rynku dokumenty oraz oznaczenia zamieszczane na przyrządach pomiarowych i wagach nieautomatycznych.

Od 20 kwietnia 2016 r. tj od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398, z późn. zm.), Prezes Głównego Urzędu Miar i dyrektorzy okręgowych urzędów miar są organami nadzoru rynku w odniesieniu do przyrządów pomiarowych i wag nieautomatycznych, co jest gwarantem rzetelności stosowanych przyrządów pomiarowych wprowadzonych na rynek w wyniku dokonania oceny zgodności.

Oznaczenia na przyrządach pomiarowych

Prowadzący seminarium Andrzej Czechowski z Biura Służby Miar GUM przedstawił przykład wymaganego oznaczenia na przyrządach pomiarowych.

Takie oznaczenie musi mieć każdy przyrząd pomiarowy, służący do dokonywania pomiarów: w ochronie zdrowia i życia, w ochronie środowiska, w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, w ochronie praw konsumenta, przy zabezpieczaniu interesu społecznego, przy pobieraniu podatków, ceł i innych należności budżetowych oraz w handlu. Podobnie oznaczone mają być wagi nieautomatyczne przeznaczone do:

  • określania masy w obrocie handlowym,
  • określania masy dla obliczania opłaty, cła, podatku, premii, opustu, kary, wynagrodzenia, odszkodowania lub podobnych płatności,
  • określania masy podczas stosowania przepisów prawa oraz przy wydawaniu opinii przez biegłych i ekspertów w postępowaniach sądowych,
  • określania masy pacjenta w praktyce medycznej w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia,
  • określania masy przy sporządzaniu lekarstw wydawanych na receptę w aptekach oraz przy analizach wykonywanych przez laboratoria medyczne i farmaceutyczne,
  • określania ceny na podstawie masy przy sprzedaży konsumenckiej oraz przy paczkowaniu towarów.

 

do góry