Nawigacja

Aktualności

02.03.2018Komunikat dotyczący prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych umożliwiających pomiar ilości pobranych wód powierzchniowych lub wód podziemnych oraz ilości lub temperatury wprowadzanych ścieków do wód lub do ziemi na potrzeby ustalenia wysokości opłat za usługi wodne (aktualizacja)

Autor : Adam Urbanowicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Prosimy o zapoznanie się z informacją o prawnej kontroli metrologicznej przyrządów do pomiaru przepływu wody i ścieków, w kontekście zapisów ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180) nakłada w art. 36 na podmioty korzystające z usług wodnych dokonujących poboru wód powierzchniowych lub podziemnych w ramach usług wodnych a także wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi w ramach usług wodnych, obowiązek stosowania przyrządów pomiarowych lub systemów pomiarowych umożliwiających dokonywanie pomiarów w tych zakresach. Ponadto ustawa Prawo wodne stanowi w art. 303 ust. 3, że do ustalenia ilości pobranych wód powierzchniowych lub wód podziemnych oraz ilości lub temperatury wprowadzanych ścieków używa się przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach. 

Zgodnie z art. 552 ustawy Prawo wodne wymóg stosowania przyrządów pomiarowych umożliwiających pomiar ilości pobranej wody oraz ilości ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi, o którym mowa w art. 36 oraz w art. 303 ust. 3, stosuje się od dnia 31 grudnia 2020 r.

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz.U. poz. 885) określa rodzaje przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej. Rozporządzenie to nie wymienia przyrządów do pomiaru ilości pobranych wód powierzchniowych lub wód podziemnych oraz ilości lub temperatury wprowadzanych ścieków, tak więc przyrządy te nie podlegają w chwili obecnej prawnej kontroli metrologicznej w Polsce. W obowiązującym stanie prawnym nie ma również przepisów określających wymagania, którym powinien odpowiadać ten rodzaj przyrządów pomiarowych oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń tych przyrządów pomiarowych, a także sposobów i metod ich przeprowadzania.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że do tego typu pomiarów nie powinny być stosowane wodomierze. W myśl zapisów rozporządzenia (załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. (poz. 815)), wodomierze są urządzeniami do pomiaru przepływu wody czystej (pitnej) i dokumenty prawnej kontroli metrologicznej wydawane dla wodomierzy odnoszą się do tego rodzaju obszaru użytkowania (w przeciwieństwie do pomiarów ilości wód powierzchniowych lub wód podziemnych).

Zagadnienia, związane z możliwością objęcia prawną kontrolą metrologiczną przyrządów pomiarowych określonych w ustawie Prawo Wodne, umożliwiających pomiar ilości pobranej wody oraz ilości ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi, są przedmiotem współpracy Ministerstw Przedsiębiorczości i Technologii oraz Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Głównego Urzędu Miar i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.


Aktualizacja 23.07.2020

W związku z nowelizacją ustawy Prawo wodne [ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2170)] zniesiony został obowiązek stosowania od 1 stycznia 2021 r. przyrządów pomiarowych, umożliwiających pomiar ilości pobranej wody oraz ilości ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi, podlegających prawnej kontroli metrologicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach.

Przyrządy pomiarowe do pomiaru ilości pobranych wód powierzchniowych lub podziemnych oraz ilości i temperatury ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej.

do góry