Nawigacja

Aktualności

07.02.2018Strategia GUM na lata 2018-2021 przyjęta przez Ministerstwo Rozwoju!

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

22 grudnia 2017 roku Minister Rozwoju i Finansów – Pan Mateusz Morawiecki zatwierdził czteroletni strategiczny plan działania Głównego Urzędu Miar na lata 2018-2021.

Czteroletni strategiczny plan działania Głównego Urzędu Miar na lata 2018-2021 – to kluczowy dokument definiujący cele i określone dla nich wskaźniki rozwojowe, które będą podstawą działania Głównego Urzędu Miar i całej administracji miar i probiernictwa przez najbliższe cztery lata. Strategia określa również kluczowe zadania i projekty, na których powinien skupić się GUM w tym okresie.

Metrologia jest motorem rozwoju wszystkich dziedzin współczesnej gospodarki. Jej szczególnie ważne ogniwo stanowią precyzyjne pomiary. Wymaganiom związanym z rozwojem badań naukowych i innowacyjnej przedsiębiorczości będzie w stanie sprostać jedynie nowoczesny, krajowy system miar z wiodącą rolą GUM. W tej sytuacji ważne jest przekształcenie tej instytucji w centrum rozwoju technologii aktywnie wspierające konkurencyjną i innowacyjną gospodarkę. Laboratoria Głównego Urzędu Miar powinny wspierać rozwój gospodarczy, zapewniając odpowiednie narzędzia oraz metody pomiarowe, stosowane np. w diagnostyce laboratoryjnej, kontroli oraz badaniu jakości wyrobów.

Wyzwania dla GUM

Zmiana działania i roli GUM będzie polegała na podejmowaniu nowych inicjatyw, dotyczących uczestnictwa w konsorcjach badawczych z polskim przemysłem i nauką oraz w europejskich programach badawczych w dziedzinie metrologii. Zidentyfikowaniem potrzeb przemysłu w zakresie technologii pomiarowych oraz wspieraniem go w rozwiązywaniu problemów metrologicznych zajmują się powołane przez Prezesa GUM Konsultacyjne Zespoły Metrologiczne, stanowiące platformę współpracy z przemysłem i światem nauki.

W powyższe działania wpisuje się również budowa nowoczesnego specjalistycznego kampusu metrologicznego, wyposażonego w zaawansowaną technologicznie infrastrukturę pomiarową oraz rozwój kompetencji technicznych wykwalifikowanej kadry metrologów.

Wprowadzane zmiany mają doprowadzić do przekształcenia GUM w nowoczesną i innowacyjną instytucję zapewniającą odpowiednie warunki i zasoby służące współczesnej metrologii.

Kluczowe projekty

Główny Urząd Miar działa na rzecz zagwarantowania zdolności pomiarowych niezbędnych dla zrównoważonego rozwoju gospodarki oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości życia w Polsce. Z tego powodu kontynuowane są prace nad nowymi wzorcami pomiarowymi, które pozwalają osiągnąć większą precyzję i dokładność pomiaru. W czteroletnim planie strategicznym zawarto realizację ważnych projektów metrologicznych: modernizację atomowego wzorca czasu i częstotliwości poprzez rozszerzenie systemu wzorca pomiarowego o fontannę cezową i maser wodorowy, a także modernizację wzorca masy, wynikającą ze zmiany definicji kilograma z materialnej na kwantową.

Plan zmian i rozwoju działalności GUM jest zgodny z założeniami „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju w 2017 r. Ponadto plan uwzględnia zalecenia i wnioski Najwyższej Izby Kontroli, sformułowane podczas kontroli nr KGP.410.009.01.2016, P/16/020, dotyczące zarządzania strategicznego.

Czteroletni plan strategiczny GUM został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Metrologii w październiku ubiegłego roku, będąc kolejnym ważnym krokiem w dynamicznym rozwoju krajowej instytucji metrologicznej tej części Europy.

do góry