Nawigacja

Aktualności

24.11.2017Przydatne informacje dla właścicieli browarów regionalnych i rzemieślniczych

Autor : Sebastian Margalski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podczas Kongresu 590 w Rzeszowie potwierdził, że resort finansów od stycznia 2018 obniży akcyzę o 50 proc. dla polskich browarów. Według analizy ministerstwa na obniżce skorzysta ok. 150 browarów działających w Polsce.

Celem inicjatywy Ministerstwa Finansów jest ułatwienie prowadzenia działalności i rozwój przedsiębiorczości małych polskich producentów piwa. Podobnie jak inne kraje europejskie, które mają długą historię warzenia piwa, chcemy wspierać dynamiczny rozwój działających w tym obszarze małych i średnich polskich firm. Często rodzinnych i najczęściej funkcjonujących z dala od wielkich miast.

na zdjęciu duża sala produkcyjna w browarze. Widoczne są m.in. wielkie kadzie oraz system rurek i naczyć szklanych, połączonych.

W związku z powyższym, Główny Urząd Miar przygotował komplet informacyjny dotyczący obowiązków wynikających z aktualnych przepisów ustaw (będących w kompetencji administracji miar), którym mogą podlegać przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie produkcji i butelkowania piwa.

Towary paczkowane

Ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1161) podlegają producenci (zarówno przedsiębiorcy, jak i rolnicy oraz osoby fizyczne) wytwarzający towary paczkowane.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ww. ustawy, towar paczkowany to produkt umieszczony w opakowaniu jednostkowym dowolnego rodzaju, którego ilość nominalna jednakowa dla całej partii, odmierzona bez udziału nabywcy, nieprzekraczająca 50 kg lub 50 l, nie może zostać zmieniona bez naruszenia opakowania. Dodatkowo, zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o towarach paczkowanych, paczkowanie to umieszczenie odmierzonej dawki porcji produktu w opakowaniu jednostkowym w celu wprowadzenia go do obrotu jako towaru paczkowanego.

W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z art. 12 ww. ustawy, przedsiębiorca (paczkujący, zlecający paczkowanie i paczkujący na zlecenie) ma obowiązek zgłaszania dyrektorowi okręgowego urzędu miar, właściwego ze względu na miejsce paczkowania, fakt rozpoczęcia paczkowania produktów.

Zgłoszenia należy dokonać nie później niż w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia paczkowania produktów. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:

 • firmę zgłaszającego,
 • siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres zgłaszającego,
 • firmę paczkującego na zlecenie i jego siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres, gdy zgłaszającym jest zlecający paczkowanie, lub firmę zlecającego paczkowanie i jego siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres, gdy zgłaszającym jest paczkujący na zlecenie,
 • miejsce paczkowania,
 • określenie rodzaju paczkowanego produktu ze względu na jego konsystencję,
 • informację, czy paczkujący lub zlecający paczkowanie oznacza towary paczkowane wprowadzane do obrotu znakiem „e”, na zasadach określonych w rozdziale 3 ustawy.

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków wynikających z ustawy o towarach paczkowanych można znaleźć na stronie GUM.

Przyrządy pomiarowe (zbiorniki pomiarowe do cieczy)

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r. poz. 884 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 976), przyrządy pomiarowe, które mogą być stosowane:

 1. w ochronie zdrowia, życia i środowiska,
 2. w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 3. w ochronie praw konsumenta,
 4. przy pobieraniu opłat, podatków i innych należności budżetowych oraz ustalaniu opustów, kar umownych, wynagrodzeń i odszkodowań, a także przy pobieraniu i ustalaniu podobnych należności i świadczeń,
 5. przy dokonywaniu kontroli celno-skarbowej,
 6. w obrocie

– i są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 6 tej ustawy, podlegają prawnej kontroli metrologicznej.

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 885), wydanym na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy, prawnej kontroli metrologicznej w zakresie zatwierdzenia typu, legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej podlegają zbiorniki pomiarowe do cieczy z wyłączeniem zbiorników pomiarowych do cieczy posadowionych na stałe na stacjach paliw płynnych, które stosowane są wyłącznie w celu magazynowania cieczy.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, prawna kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych jest wykonywana przez:

 1. zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego na podstawie badania typu – przed wprowadzeniem typu przyrządu pomiarowego do obrotu lub
 2. legalizację pierwotną albo legalizację jednostkową – przed wprowadzeniem danego egzemplarza przyrządu pomiarowego do obrotu lub użytkowania, a także
 3. legalizację ponowną – w stosunku do przyrządów pomiarowych wprowadzonych do obrotu lub użytkowania.

Zatwierdzenie typu jest potwierdzeniem, że typ przyrządu pomiarowego spełnia wymagania określone prawem, natomiast legalizacja stanowi zespół czynności obejmujących sprawdzenie i stwierdzenie w drodze decyzji poświadczonej wyłącznie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania.

Wymagania, którym powinny odpowiadać podlegające prawnej kontroli metrologicznej zbiorniki pomiarowe do cieczy określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1094).

Zgodnie z § 3 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r., przez zbiornik pomiarowy do cieczy rozumie się zbiornik pomiarowy służący do pomiaru objętości cieczy, posadowiony na stałe albo zainstalowany na stałe na pojeździe drogowym, wyposażony w urządzenie do pomiaru wysokości napełnienia oraz opcjonalnie w przelicznik lub urządzenie do pomiaru temperatury cieczy i urządzenie do pomiaru gęstości cieczy, stanowiący wraz z zainstalowanymi w nim urządzeniami jednolity układ pomiarowy.

Inne przyrządy pomiarowe

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli, zostały określone rodzaje przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakres tej kontroli w stosunku do danego rodzaju przyrządów. Rozporządzenie to określa także jako podlegające prawnej kontroli metrologicznej, poza zbiornikami pomiarowymi do cieczy, inne przyrządy pomiarowe, które mogą być przedmiotem działalności prowadzonej przez browary rzemieślnicze, w szczególności:

 • beczki metalowe (§ 2 pkt 3 ww. rozporządzenia) – podlegające zatwierdzeniu typu i legalizacji pierwotnej,
 • instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda (§ 5 pkt 4 lit. a-d) oraz wagi nieautomatyczne (§ 5 pkt 10) - podlegające prawnej kontroli metrologicznej w zakresie legalizacji ponownej, wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku, odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30),
 • instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda (§ 6 pkt 1) – podlegające prawnej kontroli metrologicznej w zakresie legalizacji ponownej, wprowadzone do obrotu lub użytkowania na podstawie decyzji zatwierdzenia typu wydanych przed dniem 7 stycznia 2007 r.

Ponadto rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U poz. 815), określono wymagania dla przyrządów pomiarowych, procedury oceny zgodności, zakres dokumentacji technicznej przyrządów pomiarowych, sposób oznakowania przyrządów pomiarowych i elementy deklaracji zgodności. Ww. rozporządzenie stosuje się m.in. do instalacji pomiarowych do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda – jeżeli są udostępniane na rynku lub oddane do użytku w celu dokonywania pomiarów w ochronie zdrowia i życia, w ochronie środowiska, w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, w ochronie praw konsumenta, przy zabezpieczaniu interesu społecznego, przy pobieraniu podatków, ceł i innych należności budżetowych oraz w handlu. Podobnie jest w zakresie wag nieautomatycznych dla których wymagania określono w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U poz. 802).

Więcej informacji dotyczących przyrządów pomiarowych można znaleźć na stronie GUM.

Jednostki miary

Obowiązek stosowania legalnych jednostek miar dotyczy użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych i wynika z art. 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach. Dopuszczalne jest stosowanie dodatkowych oznaczeń wyrażonych w jednostkach miar innych niż legalne jednostki miar (np. w calach lub uncjach). Oznaczenie wyrażone w legalnej jednostce miary ma charakter nadrzędny, w szczególności musi być wyrażane znakami nie mniejszymi niż znaki wyrażające inną jednostkę miary. Zgodnie z art. 5 ww. ustawy legalnymi jednostkami miar są:

 1. jednostki Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI);
 2. jednostki nienależące do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI), dopuszczone do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. dziesiętne podwielokrotności i wielokrotności jednostek, o których mowa w pkt 1 i 2.

Ponadto w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz. U. Nr 225, poz. 1638, z późn. zm.) określono:

 1. legalne jednostki miar nienależące do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI), które mogą być stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. nazwy, definicje i oznaczenia legalnych jednostek miar,
 3. przedrostki i ich oznaczenia przeznaczone do tworzenia dziesiętnych podwielokrotności i wielokrotności legalnych jednostek miar,
 4. zasady pisowni oznaczeń legalnych jednostek miar - przy uwzględnieniu zobowiązań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych.

Więcej informacji dotyczących jednostek miar można znaleźć na stronie GUM.

W celu poprawnego zapisywania przez producentów towarów paczkowanych ilości nominalnej, opracowano Zasady stosowania oznaczeń i nazw jednostek miar, które wynikają z doświadczeń kontrolnych organów administracji miar i umieszczone są w ostatniej pozycji w linku prowadzącym do strony z oznaczeniami na towarach paczkowanych.

do góry