Nawigacja

Aktualności

Komunikat prasowy Głównego Urzędu Miar

Autor : Sebastian Margalski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Komunikat dotyczy odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne NIK nr KGP.410.009.00.2016 „NIK o polskiej administracji miar”[1] z dn. 12.10.2017

Kierownictwo Głównego Urzędu Miar przyjmuje przedstawione wyniki pokontrolne i nie zgłasza zastrzeżeń do wniosków i rekomendacji NIK (Informacja o wynikach kontroli nr KGP 410.009.00.2016 z dnia 12 października 2017 r.) zawartych w wynikach kontroli Realizacji Strategii Głównego Urzędu Miar na lata 2010–2015 (P/16/020).

Mając świadomość występowania wielu zaniedbań oraz nieprawidłowości w działalności administracji miar w latach poprzednich, już w 2016 roku, niezależnie od przeprowadzanej kontroli NIK, nowe kierownictwo GUM podjęło szeroko zakrojone działania naprawcze.

Aktywizując współpracę administracji rządowej z przemysłem oraz nauką, Prezes GUM powołał m.in. Konsultacyjne Zespoły Metrologiczne oraz ds. Probiernictwa, których podstawowym zadaniem jest identyfikowanie potrzeb krajowego przemysłu w zakresie technologii pomiarowych oraz wspieranie go w rozwiązywaniu problemów metrologicznych, w tym także w zakresie dostosowywania regulacji prawnych dotyczących wybranych grup przyrządów i systemów pomiarowych istotnych dla funkcjonowania gospodarki, a w szczególności dla zapewnienia bezpieczeństwa technicznego państwa, ochrony zdrowia, środowiska oraz właściwego obrotu wyrobów z metali szlachetnych.

W celu dostosowania działalności administracji miar do potrzeb przemysłu i wprowadzono stosowne zmiany strukturalne. Znowelizowano ustawę Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r. poz. 884, 1948 oraz z 2017 r. poz. 976) oraz zmieniono Statut GUM (Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 października 2017 r., M.P. 2016, poz. 1199).

W konsekwencji tych zmian we wrześniu 2017 roku ukończono prace nad nowym dokumentem programowym GUM, który uwzględnia rekomendacje i uwagi, wynikające z kontroli NIK.

W dniu 6 października 2017 r. Rada Metrologii, nowe ciało doradcze Prezesa GUM, podjęła uchwałę pozytywnie opiniującą Czteroletni strategiczny plan działania Głównego Urzędu Miar na lata 2018-2021, zgodny z założeniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Dokument ten wyznacza nowe cele dla administracji miar i probierczej. Jego treść wynika z analizy stanu dotychczasowego,  została ona skonsultowana ze środowiskami gospodarczymi i eksperckimi oraz odpowiada na potrzeby krajowej gospodarki.

do góry