Ta strona używa COOKIES.  Za pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

Akceptuję

lupa
Znajdujesz się w: STRONA GŁÓWNA > WSPÓŁPRACA > Krajowa > Porozumienia Wstecz

Porozumienia

Porozumienie o współpracy Ministerstwa Gospodarki, Głównego Urzędu Miar i Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

20 maja 2014 r. podczas uroczystych obchodów Światowego Dnia Metrologii i 95-lecia Głównego Urzędu Miar podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Ministerstwem Gospodarki, Głównym Urzędem Miar i Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW. Porozumienie podpisali Wicepremier, Minister Gospodarki, Pan Janusz Piechociński, Prezes GUM, Pani Janina Maria Popowska i JM Rektor UW, Pan Marcin Pałys.

Podpisanie porozumienia o współpracy podczas jubileuszu 95-lecia GUM

 

Celem porozumienia jest m.in. przygotowanie, w oparciu o współpracę sygnatariuszy, odpowiedzi na potrzeby gospodarki krajowej w zakresie wytwarzania certyfikowanych materiałów odniesienia o najwyższej klasie jakości, zapewniających spójność pomiarową z jednostkami miar układu SI dla nowoczesnych metod badawczych i diagnostycznych. Planowane jest podjęcie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych w zakresie budowy, utrzymywania i modernizacji krajowych wzorców pomiarowych w obszarze chemii i biochemii. Przeczytaj pełną treść porozumienia.Umowa o współpracy GUM z Uniwersytetem Zielonogórskim  

30 kwietnia 2013 r. zawarta została umowa o współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego - Wydziału Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji i Głównego Urzędu Miar.

Powodem zawarcia umowy są nieustannie pojawiające się nowe wyzwania w zakresie metrologii elektrycznej oraz potrzeba ciągłego rozwoju badań naukowych.

Współpraca ma na celu realizację wspólnych przedsięwzięć naukowych i dydaktycznych w zakresie metrologii elektrycznej, wzajemną pomoc przy realizacji prac dyplomowych, doktorskich i habilitacyjnych, odbywaniu stażu oraz praktyk przez pracowników, studentów i doktorantów w Głównym Urzędzie Miar.

 

Umowa o współpracy naukowej pomiędzy GUM a Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

24 kwietnia 2013 r. została podpisana umowa o współpracy naukowej pomiędzy Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Wł. Trzebiatowskiego PAN z siedzibą we Wrocławiu a Głównym Urzędem Miar. Umowa jest związana z realizacją projektu zatytułowanego: „Określenie spójności pomiarowej państwowych wzorców jednostki temperatury” i obejmuje wspólny zakres pomiarowy państwowych wzorców temperatury utrzymywanych w dwóch polskich instytucjach.

Zakres wzorca utrzymywanego w Laboratorium Wzorca Temperatury wrocławskiego Instytutu (INTiBS) obejmuje niskie temperatury od 13,8033 K do 273,16 K, natomiast zakres wzorca utrzymywanego w Laboratorium Temperatury Zakładu Fizykochemii GUM wynosi od -189,3442 °C do 961,78 °C (83,8058 K do 1234,93 K). W trzech potrójnych punktach stałych - argonu (-189,3442 °C), rtęci (-38,8344 °C) i wody (0,01 °C), definicyjnych punktach Międzynarodowej Skali Temperatury z 1990 r., wzorce te pokrywają się. Ten wspólny obszar określa zakres realizowanej współpracy naukowej. Jej początki sięgają pierwszej połowy lat 80. poprzedniego stulecia. Wymieniano wówczas doświadczenia dotyczące punktu potrójnego argonu realizowanego z zastosowaniem miniaturowych czujników „capsule type” SPRT, prowadzono wzajemne konsultacje i spotkania. W 2003 r. i 2007 r. nastąpiła wymiana listów intencyjnych Kierownictwa GUM i INTiBS o współpracy pomiędzy instytucjami. Stopniowo przerodziła się ona w regularne porównania w zakresie ww. trzech punktów stałych, ustalanie równoważności wzorców, współpracę w ramach Komitetu Technicznego TC-T EURAMET, wspólną realizację projektu, w ramach Europejskiego Programu Badań Naukowych w Metrologii, JRP ENV07 METEOMET „Metrology for pressure, temperature, humidity and airspeed in the atmosphere”, a także inne przedsięwzięcia dotyczące doskonalenia utrzymywanych wzorców i stanowisk pomiarowych. Prowadzona bieżąca współpraca oparta o wymianę informacji technicznych, wspólne omawianie problemów z zakresu realizacji skali temperatury, wizyty studyjne, wpływa korzystnie na rozwój i doskonalenie zarówno części technicznej, jak i systemu zarządzania laboratoriów.

Wyniki wspólnie realizowanych prac prezentowane są na konferencjach krajowych i zagranicznych.

 

Porozumienie o współpracy Głównego Urzędu Miar i Instytutu Geodezji i Kartografii

1 marca 2013 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy Głównego Urzędu Miar i Instytutu Geodezji i Kartografii.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie:

  • podejmowania wspólnych projektów prac rozwojowych dotyczących budowy, utrzymywania i modernizacji państwowych wzorców jednostek miar;
  • wspierania przez Główny Urząd Miar działań Instytutu Geodezji i Kartografii zmierzających do uzyskania statusu Jednostki Notyfikowanej w dziedzinie metrologii grawimetrycznej;
  • opracowania nowych lub doskonalenia istniejących metod pomiarowych, związanych z utrzymywaniem wzorców jednostek miar;
  • wzajemnego udostępniania infrastruktury pomiarowej stosowanej do badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytut Geodezji i Kartografii oraz prac rozwojowych prowadzonych przez Główny Urząd Miar;
  • umożliwiania wybranym pracownikom Głównego Urzędu Miar realizacji awansu naukowego;
  • opracowywania i zgłaszania wspólnych tematyk badawczych, finansowanych z krajowych lub europejskich funduszy ramowych (EMRP lub EMPiR);
  • udzielania wzajemnej pomocy w analizowaniu wybranych problemów pomiarowych, w tym analizowania i konsultowania dokumentów prawnych i technicznych;
  • podejmowania wspólnych inicjatyw popularyzujących wybrane zagadnienia metrologiczne.

 

Umowa Ramowa o Współpracy pomiędzy Politechniką Wrocławską a Głównym Urzędem Miar

21 stycznia 2013 r. została zawarta Umowa Ramowa o Współpracy pomiędzy Politechniką Wrocławską a Głównym Urzędem Miar.

Współpraca będzie umożliwiała realizację wspólnych przedsięwzięć naukowych w zakresie metrologii elektrycznej, współpracę naukową i dydaktyczną, wzajemną pomoc przy realizacji prac doktorskich i habilitacyjnych oraz odbywanie praktyk studenckich w GUM.

 

Podpisanie porozumienia o współpracy Głównego Urzędu Miar z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym

spotkanie przedstawicieli Głównego Urzędu Miar i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - sala w GUM  

24 marca 2011 r. w gmachu Głównego Urzędu Miar w Warszawie odbyło się spotkanie Kierownictwa i przedstawicieli Głównego Urzędu Miar z przedstawicielami Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

Porozumienie podpisano mając na uwadze współczesne oczekiwania nauki, techniki i handlu oraz ochrony zdrowia i życia, jak również konieczność zapewnienia wzajemnej zgodności i określonej dokładności wyników pomiarów przeprowadzanych w Polsce oraz ich zgodności z międzynarodowym systemem miar, jak również prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

podpisanie porozumienia przez Prezes GUM Janinę Marię Popowską i Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Danutę Koradecką 

W imieniu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego porozumienie podpisała Dyrektor Instytutu, pani prof. dr hab. med. Danuta Koradecka, zaś ze strony Głównego Urzędu Miar Prezes GUM, pani Janina Maria Popowska.
 

© GUM 2012   /   Mapa strony   /   Created by InteliSoft