Nawigacja

Komunikaty

Nowe oznaczenia paliw

Autor : Michał Kolczyński
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Unijna dyrektywa DAFI (2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r.) wprowadziła obowiązek umieszczenia nowych oznaczeń paliw m.in. na odmierzaczach paliw ciekłych oraz odmierzaczach gazu ciekłego propan-butan.

Oznaczenia te określono w Normie Europejskiej PN-EN 16942:2016 – „Paliwa – Identyfikacja zgodności pojazdu – Graficzna forma informacji dla konsumenta”.

Nowe oznaczenia przedstawia poniższy rysunek:

nowe oznaczenia - znaki graficzne dla benzyny, oleju napędowego i gazu

Jednocześnie informujemy, że nowe oznaczenia umieszczane na ww. przyrządach pomiarowych, podlegających prawnej kontroli metrologicznej, nie mają wpływu na czynności wykonywane przez organy administracji miar podczas legalizacji tych przyrządów.

Organy administracji miar podczas legalizacji przeprowadzają sprawdzenie przyrządu pomiarowego, zgodnie z zakresem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda oraz szczegółowych zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 4, poz. 23, z późn. zm.). W przypadku stwierdzenia, na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia przyrządu pomiarowego, że przyrząd ten spełnia właściwe wymagania, organ administracji miar poświadcza dowodem legalizacji dokonanie legalizacji oraz zabezpiecza, jeżeli jest to niezbędne, określone elementy przyrządu pomiarowego przed dostępem osób nieuprawnionych, za pomocą cech zabezpieczających.

Zapisy przedmiotowego rozporządzenia Ministra Gospodarki nie obejmują weryfikacji oznaczeń cieczy, której pomiar wykonywany będzie przez zgłoszony do legalizacji odmierzacz paliw ciekłych lub odmierzacz gazu ciekłego propan-butan i w związku z tym nie mają wpływu na rozstrzygnięcia podejmowane przez organy administracji miar w odniesieniu do tych przyrządów pomiarowych.

do góry